วิเคราะห์สถิติิอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย 2556
crimesywQG.jpgcrimes1tvGcT.jpg

จากการวิเคราะห์สถิติภัยคุกคามของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ปี 2556 พบว่าสถิติโดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม โดยพบคดีสูงสุดเดือนพฤษภาคม คดีของการก้าวก่าย บุกรุกทางคอมพิวเตอร์ พบมากที่สุด โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยตั้งแต่เดือนมกราคมและสูงสุดที่เดือนพฤษภาคม โดยคิดเป็น 39% ของคดีทั้งหมด รองลงมาคือ คดีจากการฉ้อโกงซึ่งพบว่ามีจำนวนสูงในแต่ละเดือนและเพิ่มสูงสุดในเดือนพฤษภาคมโดยคิดเป็น 38.3% ของคดีทั้งหมด และอันดับสามคือ คดีที่พยายามก้าวก่าย บุกรุกทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งคิดเป็น 17.3% ของคดีทั้งหมด

ซึ่งจะเห็นได้ว่าถึงแม้จะมีพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิด แต่สถิติการเกิดคดีก็ยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแนวทางป้องกันควรมีการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายพ.ร.บ. และมีการลงโทษอย่างจริงจังเพื่อที่จะทำให้ความเสียหายที่เกิดจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ลดน้อยลง

crimes_22QOsd.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License