CIOs

APC Forum

Insights from the Top – Interviews with Two Prominent CIOs

By Madeline Weiss,
Program Director, SIM Advanced Practices Council

จาก APC Forum เป็นบทสัมภาษณ์ของ CIO 2 ท่าน คือ
1. Simon Gauthier, GM and CIO at Inter-American Bank; CIO roles in public service organizations in Canada an US
2. Steve Pickett, Senior Vice President and CIO at Penske Corporation Corporate sector CIO; US and Germany

ในเรื่องความคิดเห็นของผู้บริหารงานด้าน IT ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. สิ่งที่ผู้บริหารงานด้าน IT ต้องเผชิญ
จากบทสัมภาษณ์ของ Gauthier ปัญหาที่พบ ได้แก่ ปัญหาด้านการสื่อสารอย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญงานด้าน IT กับผู้บริหารระดับสูงในองค์กร หรือกับลูกค้าซึ่งถ้าสามารถสื่อสารให้เห็นคุณค่าของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลูกค้ามีความรู้เรื่องเทคโนโลยีมากขึ้น และเข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญไม่เฉพาะทำให้เข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเป้นการผลักดันเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ด้วย นอกจากนี้การลดค่าใช้จ่ายก็มีความสำคัญ เมื่อมีงบประมาณเท่าเดิม หรือลดลง และต้องจัดการความคาดหวังของผู้ใช้งานที่รับเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในงานระดับองค์กรด้วย
บทสัมภาษณ์ของ Pickett เห็นว่าปัญหาของเขาคือ การตัดสินใจโดยมีข้อมูล หรือเวลาที่ไม่เพียงพอ จึงใช้วิธีกำหนด deadline และด้วย deadline ก็จะตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ดีที่สุดเท่าที่มี แม้ว่าจะไม่สามารถตัดสินใจได้สมบูรณ์แบบแต่ก็ทำให้แน่ใจในข้อเท็จจริงบางเรื่อง นอกจากนี้เขายังค่อยๆซึมซับความมีระเบียบวินัยกับผู้ที่ทำงานใต้บังคับบัญชาด้วยโดยให้ deadline และตรวจสอบผลที่ได้รับจากการตัดสินใจในเวลาที่จำกัด

2. ในฐานะที่เป็นหัวหน้าขององค์กรด้าน ข้อมูลและเทคโนโลยี อะไรน่าจะเป็นแนวโน้มที่คุณคิดว่าเป็นผลกระทบใหญ่ที่สุดต่อองค์กรในปี 2013
จากบทสัมภาษณ์ของ Gauthier มีความคิดเห็นว่าปัจจุบันมี 2 เรื่อง

  • 1. พนักงานต้องการใช้ PC สำหรับงานและในที่ทำงาน และมีจำนวนผู้ใช้ Mac เพิ่มขึ้น (เทียบกับ Microsoft) โดยแนวโน้มนี้ได้ขับเคลื่อน application และ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไปอย่างที่เราคาดไม่ถึง
  • 2. Application และประสิทธิภาพของ Mobile device ภายในองค์กร พนักงานรุ่นใหม่ที่มีความรู้ คาดหวังที่จะจัดการธุรกิจ จากที่ไหนเวลาใดก็ตามผ่าน portable device อย่างไรก็ตาม ก็ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทางด้าน IT ด้วย
  • 3. พนักงานต้องการอุปกรณ์ที่รวมสิ่งต่างๆ ไว้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ความสะดวก ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย

บทสัมภาษณ์ของ Pickett เห็นว่า Wireless ส่งผลต่อบริษัทฯของเขาอย่างมาก เพราะพนักงานนำอุปกรณ์ไอทีของตนเองมาทำงานด้วย จึงต้องมีความยืดหยุ่นบางเรื่อง เช่น license การปกป้องข้อมูลของบริษัท การเตรียม Wifi ให้เพียงพอ เวบไซต์ที่พนักงานจะเข้าดูได้ขณะอยู่ที่ทำงาน แต่กรณีที่ พนักงานออกจากงาน ก็ต้องลบข้อมูลทิ้งไปรวมทั้งข้อมูลของพนักงานด้วยเพื่อปกป้องข้อมูลของบริษัท

3.ทำอย่างไรถึงจะนำหน้าเทคโนโลยีที่สามารถทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
ทั้ง Gauthier และ Pickett เห็นว่า การใช้ Advanced Practices Council ในการหาไอเดียใหม่ ความคิดเห็น และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและสมาชิก ซึ่งมาจากต่างธุรกิจและต่างเทคโนโลยี โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต้องเป็นไปอย่างเปิดเผยแม้ว่าบางข้อมูลจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอ่อนไหว บางครั้งงานวิจัยบางอย่าง ก็ช่วยผลักดันให้เกิดการคิดนอกกรอบ APC ช่วยประหยัดเวลา และทำให้เกิดการตัดสินใจอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยสร้างเครือข่ายงานให้องค์กรด้วย
Gauthier ให้ความเห็นว่า มี 3 เรื่องซึ่งมักจะเกิดขึ้น และอาจจะเป็นคำแนะนำต่อ CIO ที่เพิ่งแต่งตั้งใหม่

  • 1. เราควรระวังเรื่องช่องว่างระหว่างวัย ความต้องการและความคาดหวังของพนักงานวัยรุ่นใหม่ แตกต่างอย่างรุนแรงจากพนักงานรุ่นเก่า ซึ่งความรวดเร็วในการปรับตัวจะส่งผลต่อวิธีแก้ปัญหา
  • 2. การพยายามสอน และให้คำปรึกษากับคณะผู้ทำงาน CIO ต้องเป็นผู้ริเริ่มให้พนักงาน และให้ตรงกับความต้องการของพนักงานซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการทำให้มั่นใจเรื่องการสื่อสารภายในองค์กร
  • 3. CIO ต้องอยู่ในบทบาทผู้ประณีประนอม CIO ต้อง balance ระหว่างความต้องการของบริษัท และความต้องการของผู้ใช้ในราคาที่เหมาะสม

Pickett ให้ความเห็นว่า CIO ใหม่นั้น การสร้างความเชื่อมั่นในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อาจต้องใช้เวลาซึ่งถ้าทำได้ดี ผู้บริหารระดับสูงก็จะเชื่อถือ และถ้ายังคงเสนอวิธีการแก้ปัญหามากกว่าการเสนอแค่ปัญหา ระยะเวลาที่สร้างความเชื่อมั่นก็จะสั้นลง

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License