Cloud Computing

วิธีการประมวลผลที่อิงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถระบุความต้องการไปยังซอฟต์แวร์ของระบบ Cloud Computing จากนั้นซอฟต์แวร์จะร้องขอให้ระบบจัดสรรทรัพยากรและบริการให้ตรงกับความต้องการผู้ใช้ ทั้งนี้ระบบสามารถเพิ่มและลดจำนวนของทรัพยากร รวมถึงเสนอบริการให้พอเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบว่าการทำงานหรือเหตุการณ์เบื้องหลังเป็นเช่นไร

cloud_arti.jpg

ความหมายของคำหลักๆ 3 คำที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Computing

1.ความต้องการ (Requirement) คือ โจทย์ปัญหาที่ผู้ใช้ต้องการให้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ไขปัญหาหรือตอบปัญหาตาม ที่ผู้ใช้กำหนดได้ ยกตัวอย่างเช่น ความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาด 1,000,000 GB, ความต้องการประมวลผลโปรแกรมแบบขนานเพื่อค้นหายารักษาโรคไข้หวัดนกให้ได้สูตร ยาภายใน 90 วัน, ความต้องการโปรแกรมและพลังการประมวลผลสำหรับสร้างภาพยนตร์แอนนิเมชันความยาว 2 ชั่วโมงให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน, และความต้องการค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวและโปรแกรมทัวร์ในประเทศอิตาลีในราคา ที่ถูกที่สุดในโลกแต่ปลอดภัยในการเดินทางด้วย เป็นต้น

2.ทรัพยากร (Resource) หมายถึง ปัจจัยหรือสรรพสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลหรือเกี่ยวข้องกับการแก้ไข ปัญหาตามโจทย์ที่ความต้องการของผู้ใช้ได้ระบุไว้ อาทิเช่น CPU, Memory(เช่น RAM), Storage (เช่น hard disk), Database, Information, Data, Network, Application Software, Remote Sensor เป็นต้น

3.บริการ (Service) ถือว่าเป็นทรัพยากร และในทางกลับกันก็สามารถบอกได้ว่าทรัพยากรก็คือบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน Cloud Computing แล้ว จะใช้คำว่าบริการแทนคำว่าทรัพยากร คำว่าบริการ หมายถึงการกระทำ (operation) เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สนองต่อความต้องการ (requirement) แต่การกระทำของบริการจะเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องพึ่งพาทรัพยากร โดยการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาให้เกิดผลลัพธ์สนองต่อความต้องการสำหรับ Cloud Computing แล้ว ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องสนใจเลยว่าระบบเบื้องล่างทำงานอย่างไร ประกอบไปด้วยทรัพยากร(resource) อะไรบ้าง ผู้ใช้แค่ระบุความต้องการ(requirement) จากนั้นบริการ(service) ก็เพียงให้ผลลัพธ์แก่ผู้ใช้ ส่วนบริการจะไปจัดการกับทรัพยากรอย่างไรนั้นผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องสนใจ สรุปได้ว่า ผู้ใช้มองเห็นเพียงบริการซึ่งทำหน้าที่เสมือนซอฟต์แวร์ที่ทำงานตามโจทย์ของผู้ใช้ โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับทราบถึงทรัพยากรที่แท้จริงว่ามีอะไรบ้างและถูกจัดการเช่นไร หรือไม่จำเป็นต้องทราบว่าทรัพยากรเหล่านั้นอยู่ที่ไหน

เทคโนโลยี Cloud Computing

เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งแห่งโลกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีรูปแบบการประมวลผลแบบใหม่ของคอมพิวเตอร์และแตกต่างจากการประมวลผลแบบเดิม คือ แบบ Cluster Computing และ Grid Computing

การประมวลผลแบบ Cluster Computing เป็นการเชื่อมต่อระบบการทำงานของกลุ่มคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันภายใต้ระบบเครือข่ายความเร็วสูง และมีความสามารถในการกระจายงานที่ทำไปยังเครื่องภายในระบบเพื่อให้การประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเทียบเท่ากับ Super computer

การประมวลผลแบบ Grid Computing เป็นเทคโนโลยีของระบบเครือข่ายที่ใช้หลักการของการประมวลผลแบบขนาน ซึ่งจะให้ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจน แต่ไม่ใช่ว่า Application ทุกอย่างจะให้ประโยชน์จากการประมวลผลแบบ Grid Computing ได้ นอกจากนี้ยังมีประเด็นต่างๆ ที่ต้องพิจารณาซึ่งรวมถึงการรักษาความปลอดภัย การจัดการทรัพยากร และระเบียบภายในสำนักงาน

การประมวลผลแบบ Cloud Computing เป็นการประมวลผลที่ย้ายจากการประมวลผลภายใต้ server ขององค์กรในรูปแบบเดิม ไปสู่การประมวลผลผ่านเครือข่าย Internet โดยผ่านการทำงานของกลุ่ม server จำนวนมากที่ทำงานร่วมกันผ่านเครือข่าย Internet เป็นการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง และสิ่งสำคัญคือ คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกันเองได้โดยไม่จำเป็นต้องมี Hardware และระบบปฏิบัติการเหมือนกันทั้งหมด


วีดีโอแนะนำ เกี่ยวกับ Cloud Computing


ที่มา
http://oogosite.wordpress.com/2011/12/14/cloud-computing-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD/
http://icloud9-cloudcomp.blogspot.com/2010/08/whats-good-about-cloud-computing.html

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License