Digital Product

IT เข้ามาเปลี่ยนแปลง ค่าใช้จ่ายในการผลิตระหว่าง Physical Product และ Digital Product ซึ่ง Physical Product จำเป็นต้องมีวัตถุดิบในการผลิต และเกิดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ก็ยังจำเป็นต้องผ่าน Intermedation(ตัวกลาง) ในการระบายสินค้าและจัดจำหน่ายสินค้า กล่าวคือ ยิ่งมีการผ่านตัวกลางมากทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าช้าลง ผู้ผลิตเสียต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น และทำให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น ส่วน Digital Product เพียงสร้าง First Copy ขึ้นมาเป็นต้นแบบในการทำแบบผลิตภัณฑ์ตัวต่อๆไปโดยจะสามารถลด Variable Cost และค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าขนส่ง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า แต่ข้อเสีย คือ จะมีเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License