Snack Freak Company ธุรกิจจัดจำหน่ายขนมขบเขี้ยว

001.jpg

Snack Freak Company ธุรกิจจัดจำหน่ายขนมขบเขี้ยว

บริษัท Snack Freak เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมขบเขี้ยว (Snack) ที่เป็นอาหารสำเร็จรูปประเภทของทานเล่น โดยได้สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตอีกต่อหนึ่ง และจัดจำหน่ายไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านทางตัวแทนขาย คือ ร้านสะดวกซื้อ, Supermarket, Hypermarket, Department Store และ ร้านค้าร้านอาหารทั่วไป

ซึ่งผลิตภัณฑ์ขนมขบเขี้ยวนี้ได้รับความนิยมมาเป็นเวลานาน และมีปริมาณการบริโภคเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเป็นของทานเล่นที่อร่อย หาซื้อง่าย และพกพาสะดวก ดังนั้นตลาดขนมขบเขี้ยวจึงมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการเพิ่มคุณค่าทางอาหารมากขึ้น และ มีการดัดแปลงนำเอาวัตถุดิบที่มีประโยชน์ คุณค่าทางอาหาร เช่น ผลไม้ ธัญพืช และ อื่นๆ มาพัฒนาเป็นขนมสำหรับทานเล่นให้การทานขนมมีประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้น
ธุรกิจดังกล่าวได้มีคู่แข่งเกิดขึ้นจำนวนมาก และ ทางบริษัทก็ถูกแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดไปบางส่วน ทางดังนั้น ทางบริษัท Snack Freak จึงต้องการที่จะพัฒนาระบบข้อมูลของบริษัทที่มีอยู่เพื่อให้สามารถนำมาใช้วิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อที่จะเพิ่มยอดขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น

โอกาสและอุปสรรคของบริษัท
โอกาสในการดำเนินงานของบริษัท
1. ทางบริษัท มีตัวแทนขายในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะทำให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย และ เข้าใจและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น 2. ธุรกิจขนมขบเขี้ยวมีอัตราการเจริญเติบโตสูงจึงเป็นการที่ดีที่บริษัทจะขยายธุรกิจได้ในอนาคต
3. บริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอยู่แล้วในเรื่องของคุณภาพและราคา จึงเป็นโอกาสที่จะทำให้การขยายธุรกิจทำได้ง่ายขึ้น
4. สินค้าของบริษัทครองตลาดขนมขบเขี้ยวอยู่บางส่วนแล้ว ดังนั้น จึงเป็นโอกาสในการเพิ่มสินค้าใหม่ๆเข้าไปในตลาดได้ง่ายขึ้น

อุปสรรคในการดำเนินงานของบริษัท
1. ทางบริษัทยังมีการจัดการข้อมูลได้ไม่ดีพอจึงทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เท่าทีควร
2. ผู้บริโภคหันมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น ดังนั้น จึงยังมองว่าขนมขบเขี้ยวไม่มีประโยชน์

Expected function
1. ทำให้สามารถจัดการกับระบบลูกค้าของบริษัทได้ดีขึ้น ทำให้ทราบว่าลูกค้าหลักของทางร้านคือกลุ่มใด อยู่ในพื้นที่ไหนเพื่อให้สามารถเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดีขึ้น 2. ทำให้ทราบประวัติของลูกค้า ว่ามีลักษณะการซื้อสินค้า , การชำระเงิน และอื่นๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ในการบริหารจัดการลูกค้าต่อไป. 3. สามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ ตัวแทนขายแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถออก Promotion หรือรายการส่งเสริมการขายได้อย่างเหมาะสม
5. ทำให้สามารถจัดการกับการขนส่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนของบริษัท
6.สามารถใช้ข้อมูลที่ได้มาจัดการกับ Supplier ได้มากขึ้น ทั้งในด้านความสามารถในการผลิตสินค้าของแต่ละบริษัท เพื่อวิเคราะห์ว่าบริษัทใดเหมาะที่จะผลิตสินค้ากลุ่มใด

Business Rules
1. ลูกค้าแต่ละรายจะมีตัวแทนขาย ดูแลเพียงคนเดียวเท่านั้น
2. บริษัทขนส่ง แต่ละบริษัท จะรับผิดชอบส่งสินค้าให้ลูกค้าแต่ละรายโดยที่ไม่ซ้ำกับบริษัทขนส่งอื่น
3. Supplier แต่ละรายจะผลิตสินค้าที่แตกต่างกัน เพื่อส่งให้บริษัท


Data Dictionary

Table Name Attribute Name Content Type PK or FK
1. Suppliers sup_ID รหัสผู้ผลิต Text PK
sup_Name ชื่อผู้ผลิต Text
sup_ContactPerson ชื่อบุคคลที่ติดต่อ Text
sup_ContactTitle ตำแหน่งบุคคลที่ติดต่อ Text
sup_Phone เบอร์โทรศัพท์ผู้ผลิต Text
sup_Address ที่ผู้ผลิต Text
2. Products pro_ID รหัสสินค้า Text PK
pro_Name ชื่อสินค้า Text
sup_ID รหัส Supplier Text FK
pro_QtyPerUnit จำนวนสินค้าต่อหน่วย Number
product_PricePerUnit ราคาสินค้าต่อหน่วย Number
3. Shippings ship_ID รหัสบริษัทขนส่ง Text PK
ship_CompanyName ชื่อบริษัทขนส่ง Text
ship_Phone เบอร์โทรศัพท์บริษัทขนส่ง Text
4. Customers cus_ID รหัสลูกค้า Text PK
cus_FName ชื่อลูกค้า Text
cus_LName นามสกุลลูกค้า Text
cus_Address ที่อยู่ลูกค้า Text
cus_City เมืองที่ลูกค้าอยู่ Text
cus_State รัฐที่ลูกค้าอยู่ Text
ship_ID รหัสบริษัทขนส่ง Text FK
sale_ID รหัสตัวแทนขาย Text FK
5. Sale Representative sale_ID รหัวตัวแทนขาย Text PK
sale_FName ชื่อตัวแทนขาย Text
sale_LName นามสกุลตัวแทนขาย Text
sale_Title ตำแหน่งของตัวแทนขาย Text
sale_Phone เบอร์โทรศัพท์ตัวแทนขาย Text
sale_Address ที่อยู่ตัวแทนขาย Text
sale_DateOfHire วันทีเริ่มทำงาน Text
6. Delivery Docket ship_ID รหัสบริษัทขนส่ง Text PK
pro_ID รหัสสินค้า Text PK
7. Customer Order cus_ID รหัสลูกค้า Text PK
pro_ID รหัสสินค้า Text PK
8. Product : SaleRep sale_ID รหัสตัวแทนขาย Text PK
pro_ID รหัสสินค้า Text PK

Main Entities & Attributes

Main Entities ของบริษัท Snack Freak ไปด้วย 5 Entities ได้แก่

Entity1: Suppliers เป็นตารางแสดงรายละเอียดต่างๆของผู้ผลิต

002.jpg

Entity2: Products เป็นตารางแสดงรายละเอียดต่างๆของสินค้า

003.jpg

Entity3: Shipping เป็นตารางแสดงรายละเอียดต่างๆของบริษัทขนส่ง

004.jpg

Entity4: Customers เป็นตารางแสดงรายละเอียดต่างๆของลูกค้าแต่ละราย

005.jpg

Entity5: Sale Representatives เป็นตารางแสดงรายละเอียดต่างๆของตัวแทนขายแต่ละคน

006.jpg

การแสดงความสัมพันธ์ของ Entity

ความสัมพันธ์แบบ Many to Many ต้องมี Bridge Entity มาเชื่อม ซึ่งประกอบด้วย 3 entities ได้แก่

Entity 1: Delivery Docket เป็น Bridge Entity ของความสัมพันธ์แบบ Many to Many ระหว่าง Shipping และ Products
โดยบริษัทขนส่ง 1 บริษัทสามารถขนส่งสินค้าได้หลายหลายรายการ และ สินค้า 1 รายการ ก็สามารถถูกจัดส่งได้จากหลายบริษัท โดยจะเป็นตารางแสดงรายละเอียดต่างๆในการจัดส่งสินค้าของบริษัทขนส่ง

007.jpg

โดยจะเป็นตารางแสดงรายละเอียดต่างๆในการจัดส่งสินค้าของบริษัทขนส่ง

MpEoheKlBj1Uw57_B6kckMYbO7jn_tH3h8vMekALkw=w211-h527-no

Entity 2: Customer Order เป็น Bridge Entity ของความสัมพันธ์แบบ Many to Many ระหว่าง Customers และ Products โดยลูกค้า 1 คน สามารถซื้อสินค้าได้หลายรายการ และสินค้าแต่ละรายการก็สามารถถูกซื้อจากหลายลูกค้าได้

009.jpg

โดยจะเป็นตารางแสดงรายละเอียดการสั่งสินค้าของลูกค้า

010.jpg

Entity 3: Products : SaleRep เป็น Bridge Entity ของความสัมพันธ์แบบ Many to Many ระหว่าง Sale Representatives และ Products โดยตัวแทนขาย 1 รายการ สามารถขายสินค้าได้หลายรายการ และสินค้าแต่ละรายการก็จะดูแลโดยตัวแทนขายหลายคน โดยจะเป็นตารางแสดงรายละเอียดการขายสินค้าของตัวแทนขายแต่ละคน

011.jpg

โดยจะเป็นตารางแสดงรายละเอียดการขายสินค้าของตัวแทนขายแต่ละคน

012.jpg

ความสัมพันธ์ One to Many ประกอบด้วย

1. ความสัมพันธ์ระหว่าง Supplier และ Products คือ ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าส่งได้หลายรายการแต่ สินค้าแต่ละรายการจะถูกผลิตจากผู้ผลิตคนเดียวเท่านั้น โดยมีความสัมพันธ์ดังนี้

013.jpg

2. ความสัมพันธ์ระหว่าง shipping และ Customers คือ บริษัทขนส่งสามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้หลายรายการแต่ ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับสินค้าจากบริษัทขนส่งเพียงบริษัทเดียวเท่านั้น โดยมีความสัมพันธ์ดังนี้

014.jpg

3. ความสัมพันธ์ระหว่าง Sale Representatives และ Customers คือ ตัวแทนขายสามารถดูแลลูกค้าได้หลายรายแต่ ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับการดูแลจากตัวแทนขายเพียงคนเดียวเท่านั้น โดยมีความสัมพันธ์ดังนี้

015.jpg


Entity Relationship Diagram

จาก Entities, Attributes และความสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งได้อธิบายมาก่อนหน้านี้ สามารถเขียนเป็นแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล Entity Relationship Diagram หรือ E-R Diagram ได้ดังนี้

016.jpg

017.jpg


การวิเคราะห์ข้อมูล (Query)

ประกอบไปด้วย 5 ส่วน

1.การหาความสัมพันธ์ของ Sale Representative และ Customers ว่า ตัวแทนขายแต่ละคน ดูและลูกค้ารายไหนบ้าง

018.jpg

ผลลัพธ์ที่ได้

019.jpg

2.การหาความสัมพันธ์ของ Sale Representative และ Products ว่า ตัวแทนขายแต่ละคนว่ามียอดการขายสินค้าเป็นอย่างไร และระยะเวลาการทำงานของตัวแทนขายแต่ละคนมีผลต่อยอดขายสินค้าหรือไม่

020.jpg

ผลลัพธ์ที่ได้

021.jpg

3.การหาความสัมพันธ์ของ shipping และ Customers ว่าบริษัทขนส่ง แต่ละบริษัทดูแลลูกค้ารายไหนบ้าง และอยู่ในรัฐอะไร

022.jpg

ผลลัพธ์ที่ได้

023.jpg

4.การหาความสัมพันธ์ของ Customers และ Products ว่าลูกค้าในแต่ละรัฐมียอดขายสินค้าเป็นอย่างไร

024.jpg

ผลลัพธ์ที่ได้

025.jpg

5.การหาความสัมพันธ์ของ Suppliers และ Products ว่าผู้ผลิตแต่ละรายผลิตสินค้าอะไรบ้าง จำนวนเท่าไหร่ และ ราคาเท่าไหร่

026.jpg

ผลลัพธ์ที่ได้

027.jpg


Forms ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล

จะประกอบไปด้วย 5 Forms

1. Customer Form แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลลูกค้า

028.jpg

2. Products Form แบบฟอร์มสำหรับกรอกรายละเอียดสินค้าสินค้าแต่ละรายการ

029.jpg

3. Shipping Form แบบฟอร์มสำหรับกรอกรายละเอียดบริษัทขนส่งแต่ละบริษัท

030.jpg

4. Sale Representatives Form แบบฟอร์มสำหรับกรอกรายละเอียดตัวแทนขายแต่ละคน

031.jpg

5. Suppliers Form แบบฟอร์มสำหรับกรอกรายละเอียดบริษัทผู้ผลิตแต่ละบริษัท

032.jpg


จัดทำโดย
1. นางสาวชญานิศ ทองอั๋น รหัส 5520221005
2. นางสาวโศรัญญา ลิมอักษร รหัส 5520221011
3. นางสาวสุวิมล ตั้งจิตพรหม รหัส 5520221023
4. นางสาวทิพย์รัตน์ นาคปฐม รหัส 5520221024
5. นางสาวสุกัญญา ศรีมงคลงาม รหัส 552022031
6. นายกฤษฎา ตันติ์เปล่ง รหัส 5520221034

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License