Database-MerailThai
merial-logo.jpg

Introduction

เมเรียลเป็นหนึ่งในผู้นำนวัตกรรมด้านเวชภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์ระดับโลก โดยมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ครอบคลุมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ความเป็นอยู่ และประสิทธิภาพที่ดีของสัตว์นานาชนิด เวชภัณฑ์ของบริษัทฯ มีหลายประเภท และแต่ละประเภทก็มีอุปกรณ์ส่งเสริมการขายที่แตกต่างกัน ปัจจุบันการบันทึกอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย และสินค้าของบริษัทฯ ไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบต้นทุนของอุปกรณ์ส่งเสริมการขายของแต่ละสินค้าและแต่ละลูกค้าได้ ดังนั้นจึงควรต้องมีกาทำระบบ Database ในการเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า พนักงาน ลูกค้า จำนวนเงิน ชนิดสินค้า ชนิดของอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย เพื่อความสะดวกในการเรียกดูข้อมูลที่จัดเก็บมาตรวจสอบ เพื่อแก้ไขปัญหา หรือจัดทำอุปกรณ์การส่งเสริมการขาย ให้เหมาะสมกับลูกค้า ส่งผลให้ธุรกิจมีความได้เปรียบทางการแข่งขันและสามารถตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

Entity Relationship Diagram

flickr:9306999014flickr:9306998996

Query

Query1 : พนักงานแต่ละคน ขายสินค้าอะไรบ้าง แต่ละสินค้าเป็นยอดขายเท่าไร
flickr:9304243651

Query2 : พนักงานแต่ละคน มียอดขายรวมเท่าไร
flickr:9307026092

Query3 : ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนเท่าไร
flickr:9307026026

Query4 : สินค้าแต่ละชนิดมีโปรแกรมส่งเสริมการขายอะไรบ้าง
flickr:9307025876

Query5 : ลูกค้าซื้อสินค้าทั้งหมดราคาเท่าไร
flickr:9304243335

Query6 : จำนวนของส่งเสริมการขายที่ให้แก่ลูกค้าแต่ละคนเท่าไร
flickr:9304243263

FROM

flickr:9304260609flickr:9304260837flickr:9307043674flickr:9304260681flickr:9304260635

Download Report :
https://docs.google.com/file/d/0Bx-bhNF3mxO5M3dxbXdrQXg0RmM/edit?usp=sharing

Download Database :
https://docs.google.com/file/d/0Bx-bhNF3mxO5eUFZUzVEZm1DeTQ/edit?usp=sharing


flickr:9304343717
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License