Ichitan

ICHITAN ใช้ช่องทาง Facebook fanpage ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมมากมาย ยกตัวอย่างเช่น โปรโมชั่น ลุ้นฝาอิชิตันและมีการประกาศผลรางวัลผ่านทาง Facebook สำหรับช่องทางนี้ Ichitan ค่อนข้างประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยจำนวนคนกด Like มีจำนวนถล่มทลายมากถึง 1.8 ล้านคน แสดงว่ามีคนให้ความสนใจและช่วยกัน share เป็นอย่างมาก

กิจกรรมต่างๆใน facebook fanpage ซึ่งมีหลากหลายกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมาก เช่น “อิชิตัน แจก 60 วัน 60 ล้าน” ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากจะมีการ promote ทาง website แล้ว ยังมีการ promote ผ่าน Facebook อีกด้วย นอกจากนี้อิชิตันมีการจัด campaign อื่นๆอีกมากมายที่จูงใจลูกค้าให้ดื่ม Ichitan และยังมีการโฆษณาและ upate กิจกรรมต่างๆลง facebook อย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญยังมีการจัดกิจกรรมร่วมทำบุญกับ Ichitan โดยส่งชิ้นส่วน Ichitan 1 ชิ้นเพื่อแลกเป็นเงิน 1 บาท โดยคุณตันก็จะสมทบไปอีก 1 เท่า เพื่อนำเงินส่วนนี้ไปทำบุญ นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีการส่งเสริมการขายและการคืนกำไรให้กับสังคมอีกด้วย

flickr:9298496229

Source:
http://www.facebook.com/ichitan?ref=ts&fref=ts
http://www.flickr.com/photos/97725219@N03/9298496229/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License