Introducing Project Loon: Balloon-powered Internet access/น.ส. ชุติวรรณ ศรีศักดิ์หิรัญ ID:5520221025

เนื่องจากปัจจุบัน internet จัดเป็นเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามากที่สุด แต่ทุก 2 ใน 3 คนบนโลกใบนี้ก็ยังไม่สามารถเข้าถึง internet ได้ และยังเป็นปัญหาที่รอการแก้ไข มีอุปสรรคมากมายบนพื้นโลกที่เป็นปัญหาต่อการเชื่อมต่อ internet เช่น ป่า หมู่เกาะ ภูเขา ซึ่งทำให้เกิดต้นทุนที่สูงในการเชื่อมต่อ ยกตัวอย่างในทางใต้ของโลกพบว่าค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ internet สูงกว่ารายได้ต่อเดือนของประชากร

การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ง่าย และต้องการการแก้ปัญหาในมุมมองใหม่ ดังนั้น Google จึงเปิดเผยโครงการ balloon power internet access ซึ่งเชื่อว่าหากสามารถสร้างวงแหวนบอลลูนให้บินรอบโลกในลมชั้นบรรยากาศโลก (Stratospheric) แล้วให้การเข้าถึง internet กับโลกที่อยู่ด้านล่าง ซึ่งจะสร้างระบบโดยใช้บอลลูนให้ลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศที่สูงกว่าชั้นที่เครื่องบินพาณิชย์บิน 2 เท่า แล้วให้การเชื่อมต่อ internet กับพื้นดินด้านล่างในความเร็วระดับ 3G หรือมากกว่านั้น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ Google คาดหวังว่าบอลลูนจะเป็นทางเลือกของการเชื่อมต่อกับพื้นที่ที่ห่างไกล ยากต่อการเข้าถึงอีกทางหนึ่ง และสามารถเป็นทางเลือกในการติดต่อสื่อสารหากเกิดภัยธรรมชาติ ซึ่งเหตุผลเหล่านี้เป็นที่มาของการเกิด Project Loon ซึ่งมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาอธิบาย

โครงการส่วนใหญ่จะมองไปที่ platform ที่สูงที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงในพื้นที่จำกัดหนึ่ง ซึ่งต้องใช้ต้นทุนที่สูงมากในการดำเนินการ แต่โครงการนี้จะใช้บอลลูนให้บินโดยอิสระไปตามลม โดยค้นพบว่าการที่จะบังคับให้บอลลูนลอยไปในชั้นลมที่ต้องการต้องใช้กระแสลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งต่อมาปัญหาที่ต้องการการแก้ไขคือ จะทำอย่างไรที่จะทำให้บอลลูนที่ลอยอยู่รอบโลกมาอยู่ตรงพื้นที่ที่เราต้องการใช้งาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทาง Google กำลังพัฒนาและหาทางแก้ปัญหา ขณะนี้ทาง Google ได้เริ่มทำการทดลองที่ Cantubery ใน New Zealand โดยทดลองกับอาสาสมัคร 50 คนโดยพยายามที่จะเชื่อมต่อกับบอลลูน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เริ่มทำการทดลองโดยมีบอลลูน 30 ลูก ซึ่งต่อไป Google ต้องการที่จะเริ่มทำการทำลองในพื้นที่อื่นซึ่งอยู่ในละติจูดเดียวกับ New Zealand และต้องการ feedback จากผู้ที่ได้ทดลองเพื่อการพัฒนาต่อไป

บทวิเคราะห์

จาก Project Loon ซึ่งเป็นโครงการเริ่มต้นที่จะพัฒนาการเชื่อมต่อ internet ให้เข้าถึงยังทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ห่างไกล โดยใช้การลงทุนในโครงการบอลลูนซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการพัฒนาในด้าน platform อื่น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลยากต่อการเข้าถึง สามารถเข้าถึงและเชื่อมต่อระบบ internet ซึ่งจะเพิ่มประโยชน์ในหลายด้านทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพ ธุรกิจ การพัฒนาทางด้านเกษตรกรรม ซึ่งหากโครงการสำเร็จก็จะทำให้สามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ที่ได้ใช้งานให้ดีขึ้น

Strength: Google เป็นบริษัทระดับต้นๆที่พัฒนาในด้านของเทคโนโลยีเป็นเจ้าของโครงการซึ่งทำให้สามารถเชื่อมั่นในด้านการลงทุนและการพัฒนาจากบุคลากรที่มีคุณภาพ นอกจากนี้การศึกษาโครงการใช้อุปกรณ์ที่มีต้นทุนต่ำกว่าในรูปแบบอื่น และเป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำขึ้นมาใหม่ได้หากอันเดิมมีปัญหา ซึ่งทำให้มีโอกาสในการพัฒนาอุปกรณ์ได้ง่าย โดยไม่ต้องกังวลเรื่องต้นทุนเหมือนโครงการขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนสูงและเป็นอุปกรณ์แบบหนัก

Weakness: ทั้งนี้เนื่องจากโครงการอยู่ในช่วงทดลองจึงอาจมีอุปสรรคและคำถามที่อาจพบอยู่มาก เช่น ทำอย่างไรให้บอลลูนสามารถลอยอยู่ในชั้นที่ต้องการและไปยังพื้นที่ที่ต้องการใช้งานได้ อายุของบอลลูนที่ปล่อยขึ้นไปมีอายุการใช้งานนานเท่าไร หากบอลลูนหมดอายุการใช้งานจะสามารถทำลายได้อย่างไรและจะเป็นปัญหากับการบินของเครื่องบินหรือไม่ ความเสถียรของระบบมีมากน้อยแค่ไหน สัญญาณที่ปล่อยออกมาจะมีความสม่ำเสมอมากน้อยเพียงใด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการค้นคว้าและทดลองต่อไป

Opportunities: ซึ่งหากโครงการนี้สำเร็จก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะขยายพื้นที่เชื่อมต่อ internet นำความรู้และเทคโนโลยีที่สำคัญเข้าสู่พื้นที่ที่ห่างไกล ขยายโอกาสทางด้านธุรกิจ ช่วยทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ห่างไกล ลด digital divide นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดมิติใหม่ในการพัฒนาทางด้าน IT ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่หรือมีการลงทุนมหาศาล แต่มีการคิดที่นอกกรอบ ทาง google เองก็มีโอกาสที่จะเพิ่มผู้ที่ใช้งานในระบบได้ด้วย และเพิ่มการใช้งานของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Google จากลูกค้ากลุ่มใหม่นี้

Threat: เนื่องจากปัจจุบันกระแสการพัฒนาทางด้าน IT เป็นไปอย่างรวดเร็ว หากโครงการนี้มีการศึกษาและทดลองที่ใช้เวลาค่อนข้างนาน อาจทำให้เกิดมีโครงการอื่นที่พัฒนาและสามารถนำไปใช้ได้เลย ทำให้เสียโอกาสได้ นอกจากนี้ส่วนหลักของโครงการต้องอาศัยธรรมชาติเป็นหลักคือชั้นบรรยากาศและกระแสลม ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้และเป็นอุปสรรคสำคัญที่จะต้องมีระบบที่รองรับเพื่อให้บอลลูนเสถียรมากขึ้น

ที่มา:http://googleblog.blogspot.com/2013/06/introducing-project-loon.html

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License