ICT .เผยผลสำรวจไทยใช้เน็ตเพิ่มขึ้นเท่าตัวในรอบ 10 ปี

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยผลสำรวจผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตปี 2556 ในเดือนเมษายน - พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า 10 ปีที่ผ่านมา คนไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว ผ่านโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตมากที่สุด โดยมีอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงสุดถึง 105 ชั่วโมง/สัปดาห์ ส่วนใหญ่เป็นการใช้งานโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และทวิตเตอร์ เพื่อความบันเทิง รับส่งข้อมูล และติดต่อสื่อสาร ส่วนการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อซื้อขายสินค้า มีผู้ใช้บริการกว่าร้อยละ 93 และมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 2,500 บาทต่อครั้ง และมีแนวโน้มการจับจ่ายซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น
ด้าน น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อมูลจากการสำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะเป็นข้อมูลสำคัญให้ภาครัฐนำไปวางแผนการพัฒนาด้านไอซีทีของประเทศ ให้ประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น โดยขณะนี้คนไทยร้อยละ 40 ของประเทศเข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้ว กระทรวงไอซีทีจึงตั้งเป้าให้คนไทยอีกร้อยละ 80 - ร้อยละ 95 เข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ภายในปี 2563
บทวิเคราะห์
จากบทความดังกล่าวเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่า โลกทุกวันนี้มีความเกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ทมากขึ้น คนเราใช้เวลาอยู่บนอินเตอร์เน็ทมากขึ้น และสื่อต่าง ๆ ก็เกิดขึ้นบนอินเตอร์เน็ทมากขึ้นอีกเช่นกัน เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถตีโจทย์ให้แตก เราก็จะสามารถทำธุรกิจบนโลกอินเตอร์เน้ทได้ ซึ่งเราสามารถเห็นตัวอย่างของการะประสบความสำเร็จบนโลกอินเตอร์เน็ทได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Facebook eBay Ensogo และอื่น ๆ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License