UIH เปิดตัว Could Service เสริมศักยภาพออนไลน์ /ชื่อ นางสาวแพรวเพ็ญ เพ็ญศิริโรจน์ ID:5520221021

UIH เปิดตัว Could Service เสริมศักยภาพออนไลน์

630.jpg

UIH เปิดตัว “UIH Cloud Service” เพื่อเสริมศักยภาพในการทำงานออนไลน์ด้วย
อินเตอร์เน็ตมีประสิทธิภาพสูง นำพาทุกองค์กรก้าวผ่านข้อจำกัดของแบนด์วิธ

เทคโนโลยี Cloud Service นี้ หลักการทำงานก็คือ มันสามารถแชร์ไฟล์ของท่าน
ได้ โดยเป็นแบบเรียลไทม์(RealTime) กล่าวคือ ลากไฟล์สักไฟล์ ลงในโฟร์เดอร์
ของโปรแกรม แล้วอีกฝั่ง(ที่ลงโปรแกรมนี้เหมือนกัน) จะเห็นไฟล์ทันที (เปรียบได้
กับวงLAN ยังไงอย่างนั้นเลย)ทำให้สะดวกในการไม่ต้องอัพใส่ Host เพื่อให้โหลด
กัน
และเมื่อเร็วๆนี้เอง มีรายงานว่า บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด หรือUIH
เปิดตัว UIH Cloud Service โดยบริการ UIH Cloud Service เป็นบริการที่จะนำ
พาทุกองค์กรก้าวผ่านข้อจำกัดของแบนด์วิธเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานระหว่างสา
ขาย่อยและสำนักงานใหญ่ ให้มีการเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับวงจรเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
หลัก(Internet Bacbone) ของ UIH ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและ
ต่างประเทศ ดังนั้น การสื่อสารดังกล่าวจึงมีความเร็วสูงและเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

ทั้งนี้ ประโยชน์ที่จะได้รับจากบริการดังกล่าว คือการให้บริการครอบคลุมหลายๆพื้นที่
ทั่วประเทศด้วยโครงข่ายของ UIH ที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาค ที่สำคัญองค์กรยังสามารถ
ที่จะเลือกความเร็วของอินเตอร์เน็ตได้ตามการใช้งานที่เหมาะสมของลักษณะธุรกิจ หรือ
ระบบงานที่ต้องการได้ ซึ่ง UIH Cloud Service พร้อมบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

วิเคราะห์

การนำ Cloud service มาใช้ในองค์กร ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมาก เพราะเป็นการ
เพิ่มความคล่องตัว ลดค่าใช้จ่าย เสริมความยืดหยุ่น มีความปลอดภัยและพร้อมนำไป
ใช้งาน แต่ซีอีโอและผู้นำทางธุรกิจอาจต้องการพิจารณาด้านอื่นๆ ของการประมวลผล
ด้วย Cloudที่จำเป็นให้ครบถ้วน ก่อนจะถึงกระบวนการพัฒนา เช่น ประเด็นด้านความ
ปลอดภัย และการอินทิเกรตบริการ Cloud เข้ากับระบบไอทีเดิมที่มีอยู่ เป็นต้น

จุดแข็ง (Strength):

- มีระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านเครือข่ายในระดับสูง
- ระบบมีความเชื่อถือได้ (Reliability) ในระดับสูงเพราะมีมาตรการป้องกันระบบล่ม
(Redundancy) เพื่อให้ธุรกิจของท่านสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
- ลดภาระการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเนื่องจากไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ให้เป็นสิน
ทรัพย์ขององค์กรตลอดจนไม่ต้องรับภาระเรื่องค่าเสื่อมราคาจากการใช้อุปกรณ์
- มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มหรือลดทรัพยากรระบบตามความต้องการ
- มีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลระบบและพร้อมให้บริการช่วยเหลือตลอดเวลาได้รับระบบ
ที่มีประสิทธิภาพเพราะมีระบบสำรองข้อมูลที่ดีและมีเครือข่ายความเร็วสูง

จุดอ่อน (Weakness):

คือการที่ผู้ดูแลระบบของเราเป็นคนนอก ทำให้ไม่สามารถแน่ใจได้ว่าข้อมูลจะถูกนำไป
เผยแพร่หรือขโมยไปหรือไม่ ดังนั้นผู้ให้บริการ Cloud Service จึงควรมีการรับรอง
หรือทำสัญญา หรือการกำหนดมาตรฐานการดูแลระบบ เพื่อให้มีความปลอดภัย

โอกาส (Opportunity):

ในอนาคต cloud computing จะเข้ามามีบทบาทสำคัญและก่อประโยชน์ให้กับผู้ประ-
กอบการซอฟแวร์ไทย เพราะ cloud computing เหมาะแก่แอปพลิเคชั่นพื้นฐานที่มี
ผู้ใช้งานจำนวนมาก และยังช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ เพราะไม่ต้องลงทุนสร้าง
เครือข่าย และสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อุปสรรค(Threat):

ความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้บริการอาจยังมีความรู้ไม่เพียงพอถึงประโยชน์และวิธีการใช้
Cloud service เพราะเป็นห่วงเรื่องความไม่ปลอดภัยของข้อมูล

ที่มา: วันที่ 5 กรกฎาคม 2556
http://www.thairath.co.th/content/tech/355437
โดย : ไทยรัฐออนไลน์

จัดทำโดย
นางสาวแพรวเพ็ญ เพ็ญศิริโรจน์ รหัส 5520221021

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License