Mobile Commerce

ความหมายของ M-commerce

M-commerce คือ การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม หรือการเงิน โดยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือการค้าขายตามระบบแนวความคิดของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce ที่ใช้อุปกรณ์ไร้สายเป็นเครื่องมือในการสั่งซื้อ
ขอบเขตของ M-commerce

M-commerce ครอบคลุมทั้งการดำเนิน ธุรกรรมระหว่างผู้ดำเนินธุรกิจ กับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Business to Customer หรือ B to C และระหว่างผู้ดำเนินธุรกิจด้วยกันเอง (Business to Business หรือ B to B)

ลักษณะของ M-commerce

• ความสามารถเคลื่อนย้าย (Mobility) เป็นจุดดึงดูดที่ น่าสนใจ

• ความสามารถเข้าถึง (Reach ability) หมายถึง บุคคลสามารถติดต่อ ณ เวลาใด ๆ (At any time) ที่ท่าน สามารถกําหนดได้

ปัญหาสำคัญของระบบไร้สาย

1. ระบบไร้สายใช้อัตราการรับส่งข้อมูลได้ต่ำ

2. ค่าบริการค่อนข้างแพง

3. โมเด็มรับส่งแบบคลื่นวิทยุ ใช้กำลังงานไฟฟ้าสูง

สาเหตุที่ M-Commerce ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

• ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ประหยัดเงิน และเป็นช่องทางโอกาสที่ดีในการทำธุรกิจ

• สามารถใช้ M-Commerce ได้ทุกที่ทุกเวลา และอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีน้ำหนักเบาด้วย

• ระบบ M-Commerce ช่วยนำผู้ซื้อและผู้ขายให้มาพบกันด้วยวิธีที่ง่ายสะดวก

สถาปัตยกรรมและหลักการทำงานของ M-Commerce

สถาปัตยกรรมของ WAP การรับส่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตไม่สามารถรับ-ส่งได้ดีในเครือข่ายไร้สาย เนื่องจากโพรโตคอล TCP ทำงานได้ไม่ดีในเครือข่ายไร้สาย และอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือยังมีความสามารถไม่พอที่จะประมวลผลข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต ดังนั้นจึงได้ทำการแก้ไขโดย เมื่อต้องการส่งข้อมูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปยังโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลนั้นจะถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ใช้โพรโตคอล TCP/IP มาให้แก่ “ตัวกลาง” ที่เรียกว่า WAP Gateway

WAP Gateway ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สายในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง WAP Gateway กับเว็บเซิร์ฟเวอร์

WAP Forum คือ องค์กรกลางระหว่างประเทศที่ตั้งขึ้นมา เพื่อมีจุดประสงค์ในการเป็นผู้กำหนดมาตรฐานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ ข้อมูลผ่านทางโครงข่ายไร้สาย บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล และอุปกรณ์สื่อสารไร้สายอื่นๆ

Web WEP เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่สนับสนุนเทคโนโลยีนี้สามารถใช้งานเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ โดยผู้ใช้งานสามารถที่จะใช้บริการต่างๆ ที่อยู่บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านเทคโนโลยีแว็พได้เช่นเดียวกับที่ใช้งานบนอินเทอร์เน็ตทั่วๆ ไป

ประโยชน์ของ M-COMMERCE

1. ช่วยให้สามารถสั่งซื้อสินค้าหรือสั่งจองตั๋วหนังได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปซื้อเอง

2. สามารถให้พนักงานในองค์กรต่างๆ สามารถเข้าดู และเช็ค e-mail ที่ใช้ในบริษัทได้อย่างสะดวกสบายบนโทรศัพท์มือถือ

3. Mobile Internet เป็นระบบที่ทำให้ผู้ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จากโทรศัพท์มือถือทุกที่ทุกเวลา

4. สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารจากทั้งผู้ให้บริการทั่วโลกในอัตราค่าบริการเดียวกัน

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ M-Commerce

1. เครือข่ายโทรคมนาคมไร้สาย เป็นเครือข่ายดิจิตอลที่มีการส่งผ่าน ข้อมูลในลักษณะ IP (Internet Pocket) โดยแบ่งข้อมูลออกเป็นแพ็ค และทําการส่งข้อมูลเป็นช่วงๆ ทําให้สามารถส่งข้อมูลจากหลาย แหล่ง และหลายๆ ข้อมูลได้พร้อมกันในเวลาเดียว

2. อินเตอร์เน็ต เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อรูปแบบ การดําเนินชีวิต การศึกษา การทําธุรกิจ การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า และอื่นๆ เนื่องจากอินเตอร์เน็ตช่วยให้การ สื่อสารระหว่างกันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

3. WAP(Wireless Application Protocol) เป็นเทคโนโลยีทางด้านภาษาที่ใช้ในเขียนโปรแกรมเพื่อ นําเสนอขอมูลผ่านทางเว็บไซด์ ซึ่งใช้งานผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจากการเปลี่ยนอุปกรณ์รับปลายทางจาก คอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ภาษา HTML ( Hypertext)

e3_MCOM_App_Arch.gif


ประเภทของ M-commerce

o Mobile-Enterainment

o Mobile-Payment

o Location Based Service

o Mobile Banking

o Mobile-Broadcast-Services

o Telehealth

o Application Store

o Mobile Shopping

o M-Learning

ที่มา : http://my.dek-d.com/dekitsdu52/blog/?blog_id=10051108

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License