Network Effect

Network Effect เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ตัดสินใจใช้ระบบโดยดูจากปริมาณของผู้ใช้งาน ส่งผลให้ระบบมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งข้อดี คือ ไม่ได้ส่งผลต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น แต่กลับทำให้มีปริมาณผู้ใช้เพิ่มจำนวนขึ้น ธูรกิจ IT ที่เกิดภาวะ Winner อาทิเช่น Youtube, Google, Facebook และ Ebay กล่าวคือ ยิ่งจำนวนผู้ใช้สินค้าและบริการมากขึ้นเท่าไหร่ คุณค่าของระบบก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้น

Network Effect สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1) One-Size Network Effect คือ มีกลุ่ม User เพียงกลุ่มเดียว ทำให้กลุ่มอื่นใช้มากขึ้น เช่น Microsoft Office Facebook ,Line, Internet และเครือข่ายโทรศัพท์ เช่น ระบบ AIS
2) Two-Size Network Effect คือ กลุ่มผู้ใช้ 2 กลุ่มในการทำให้ลูกค้ากลุ่มหนึ่งเพิ่มขึ้น จะส่งผลต่อกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งเพิ่มสูงขึ้น เช่น Dealfish, Ebay ,Sticker Line ,Google ,Facebook และระบบ IOS ที่เมื่อมีคนซื้อเพิ่มขึ้นผู้พัฒนาระบบก็จะมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นด้วย

การจะเป็น Network Effect ได้นั้นอาจทำได้หลายวิธี เช่น โปรแกรมที่ทดลองใช้ เช่น พวก Beta , V-Chat ซึ่งใช้ผู้ที่มีชื่อเสียง หรือมีฐานะทางสังคมเช่น การใช้ดารา Celeb มาโฆษณาให้มีผู้ใช้เครือข่ายเยอะๆ หรือการเปิดให้มีการใช้ฟรี และยอมขาดทุนในช่วงแรก เช่น Google , Facebook โดยมีผู้พัฒนาระบบให้อีกกลุ่มเพิ่มขึ้นก่อน เพื่อจะให้อีกกลุ่มเกิดการใช้ตาม

Source
http://archive.lib.cmu.ac.th

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License