โครงการ True ปลูกปัญญา
backdrop12_retouch.gif

นับตั้งแต่ปี 2550 ที่กลุ่มบริษัททรู ในฐานะบริษัทสื่อสารของคนไทย ได้ดำเนินโครงการ ทรูปลูกปัญญา ที่มุ่งปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ให้แก่เด็ก เยาวชน และคนไทยทั่วประเทศ โดยมีโครงการ "เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ"เป็นโครงการหลัก ในการที่จะนำสื่อและเทคโนโลยีทุกรูปแบบของทรูที่มีอยู่อย่างครบวงจรไปมอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและคุณครูได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ ได้ทัดเทียมกับคนในเมืองใหญ่ เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติต่อไป

กิจกรรมภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา

ปลูกความรู้

เป็นโครงการหลักในการปลูกความรู้ ซึ่งกลุ่มบริษัททรู ได้นำชุดอุปกรณ์รับสัญญาณผ่านดาวเทียมเครื่องรับโทรทัศน์ พร้อมช่องรายการคุณภาพที่มีเนื้อหาสาระเพื่อการเรียนรู้ที่คัดสรรแล้วจากทรูวิชั่นส์และสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอนอื่นๆไปมอบให้แก่โรงเรียนขาดแคลนสื่อที่อยู่ห่างไกลทั่วประเทศโดยเริ่มจาก 800 โรงเรียนในปี 2550 ครบ 2,500โรงเรียนเมื่อสิ้นปี 2552 โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่ 10,000 โรงเรียนทั่วประเทศในอนาคต

Copy-of-IMG_2015.gif
สื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ ที่โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาได้รับประกอบด้วย

1.ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นส์, เครื่องรับโทรทัศน์ 29 นิ้ว และตู้เก็บอุปกรณ์ ช่องรายการคุณภาพที่มีเนื้อหาสาระเพื่อการเรียนรู้จากทรูวิชั่นส์ กว่า 40 ช่อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นรายการคุณภาพที่เด็กทั่วโลกควรได้ดู เช่น ช่องสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติ และชีวิตสัตว์Animal Planet, ช่องสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม National Geographic Channel, ช่องสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลก วัฒนธรรม และอัตชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลก The History Channel, ช่องสารคดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Discovery Channel และ True Explore, ช่องรายการสำหรับเด็กและครอบครัว Disney Channel และ True Spark, ช่องข่าวทันเหตุการณ์ทั่วโลกและประเทศไทย BBC WORLD NEWS และ TNN, ช่องรายการกีฬา True Sport เป็นต้น
2.สื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการ "ทรูคลิกไลฟ์" สำหรับชั้น อ.1 - ป.6 ซึ่งมีพร้อมทั้งคู่มือการสอนสำหรับคุณครู แบบเรียน เพลง เกมส์ และบทเรียนเอนิเมชั่น
3.สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับชั้น ป.1 - ป.6
4.เกมพอเพียง เพื่อปลูกฝังและเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบที่สนุกสนานและได้ความรู้
5.อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Converter) เพื่อแปลงสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์ขึ้นบนหน้าจอโทรทัศน์ เพื่อให้นักเรียนสามารถรับชมได้พร้อมกันทั้งห้องเรียน

โรงเรียนต้นแบบ

เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งสาระการเรียนรู้ในทุกห้องเรียน ทรู นำเทคโนโลยีต่อยอดพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ จึงได้จัดตั้ง "โรงเรียนต้นแบบ ทรูปลูกปัญญา" ขึ้น โดยได้คัดเลือกโรงเรียนที่อยู่ในโครงการทรูปลูกปัญญา ที่สามารถใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นโรงเรียนต้นแบบ ซึ่งขณะนี้มีจำนวน 7 โรงเรียนใน 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศ ซึ่งโรงเรียนต้นแบบจะได้รับการติดตั้ง "อุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดีย" ในทุกห้องเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการมากขึ้น เด็กๆ ทุกชั้นได้เปิดโลกกว้างไปกับรายการของทรูวิชั่นส์ ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์และเครือข่ายฐานข้อมูลหรือ Server ของโรงเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังมีระบบโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อสามารถออกอากาศสดแจ้งข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้ทราบพร้อมกันในทุกห้องเรียนได้อีกด้วย

Plookpanya_forBrochure.gif

พี่เลี้ยงจิตอาสา

เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ที่ ทรูนำไปมอบให้แก่โรงเรียนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทรูได้เชิญชวนเพื่อนพนักงานให้มีส่วนร่วมในการดูแลโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา กับโครงการพี่เลี้ยงจิตอาสา ทรูได้เปิดรับสมัครพนักงานที่มีจิตอาสา เป็นพี่เลี้ยงดูแลให้คำแนะนำแก่ทุกโรงเรียนอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันมีเพื่อนพนักงานสมัครเป็นพี่เลี้ยงจิตอาสา ทั้งสิ้น 625 คน

ทรูปลูกปัญญา Care Center

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่โรงเรียนในการแจ้งปัญหา หรือมีข้อซักถาม ทรูได้เปิด ทรู ปลูกปัญญา Care Center ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริการโรงเรียนในโครงการโดยเฉพาะ เพื่อรับเรื่อง ให้ข้อมูล และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่โรงเรียน พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม "สื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้" และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ด้วย โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 - 24.00 น.ทุกวัน

กิจกรรม "ปลูกความรู้" อื่นๆ

นอกเหนือไปจากกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เพื่อการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ ทรูปลูกปัญญายังได้จัดกิจกรรมปลูกความรู้ ส่งเสริมด้านการศึกษา แก่เด็กและเยาวชนทุกระดับอีกมากมาย อาทิ โครงการค่ายเยาวชนทรู สำหรับระดับมัธยมศึกษา, โครงการนักวิทย์น้อยทรู ซึ่งเป็นโครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษาระดับชาติ, โครงการ True Young Producer Award โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม สำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา, โครงการทรูปลูกปัญญา วันเด็กแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาลเป็นต้น

ปลูกความดี

สารคดีสั้น ชุด "บันทึกทรู บันทึกคนดี" นอกจากการปลูกความรู้แล้ว ทรูยังได้ดำเนินกิจกรรม "ปลูกความดี" โดยได้สร้างสรรค์ สารคดีสั้น ชุด "บันทึกทรู บันทึกคนดี" สารคดีบันทึกคุณความดีของคนดีๆ ในสังคมไทยหลากหลายรูปแบบ เพื่อยกย่องเชิดชู และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ทำความดี รวมถึงสร้างให้เป็นตัวอย่าง และเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดี แก่คนในสังคม เพื่อนำออกอากาศในช่องต่างๆ ของทรูวิชั่นส์จำนวน 17 ช่อง ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ได้ออกอากาศไปมากกว่า 100 ตอน

ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัททรู ได้ดำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องกว่า 15 ปี เพื่อร่วมส่งเสริมการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการทรูปลูกปัญญา จึงได้สานต่อหน้าที่สำคัญในการ "ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม" ให้เกิดขึ้นกับเด็ก เยาวชน และคนไทย โดยดำเนินการต่อโครงการสำคัญที่ได้ริเริ่มไว้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ทรู ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติติดต่อกันมา 15 ปีแล้ว เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยและ ประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ศึกษา มีความรักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านสัตว์ป่า และป่าไม้ โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อ โดยผู้ชนะการประกวด จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ เกียรติบัตร เงินรางวัล และสิทธิ์ท่องเที่ยวเขตหวงห้ามพิเศษในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ

ความสำเร็จ

สำหรับโครงการ True ปลูกปัญญาดังกล่าวถือว่าเป็นการนำเอา Crowdsourcing วิธี Collaborative Communities มาใช้โดยมีการรวมรวมเอาองค์ความรู้ต่างๆเข้ามาไว้ด้วยกัน และนำเอาความรู้นั้นกระจายไปยังโรงเรียนต่างๆ โดยผ่านทางสื่อต่างๆ อาทิเช่น เครื่องรับโทรทัศน์และชุดอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นส์ คอมพิวเตอร์ สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอน เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดย 6 ปีที่ผ่านมามีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการถึง 3,988 โรงเรียน และยังคงมีโรงเรียนที่ต้องการจะสมัครเข้าร่วมโครงการ True ปลูกปัญญาอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นที่นิยมในหมู่โรงเรียนที่ยังขาดแคลนในเรื่องของสื่อการสอนต่างๆ เป็นอย่างมาก จึงถือว่าโครงการดังกล่าวนั้นมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างแท้จริง และถือเป็นการให้โอกาสในการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลในชนบทได้สามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาเรียนถึงในเมือง

ที่มา:
http://www.trueplookpanya.com/true/plookpanya_project.php

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License