โครงการแปลงเล่มให้เป็นไฟล์

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง ได้ริเริ่มทำ "โครงการแปลงเล่มให้เป็นไฟล์" เป็นโครงการจัดทำหนังสืออักษรเบรลสำหรับผู้พิการทางสายตาและนำ IT Crowdsourcing มาใช้ โดยการเปิดโอกาสให้อาสาสมัครร่วมกันทำบุญ โดยแบ่งงานย่อยเป็นหน้าของหนังสือในหมวดต่างๆ มีทั้งที่เป็นแบบเรียน หรือหนังสือที่มีเนื้อหาสาระดี และน่าสนใจ ให้อาสาสมัครเลือกพิมพ์และส่งเข้าระบบ ทำให้ช่วยลดระยะเวลาให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะสามารถจัดทำหนังสืออักษรเบรลเพื่อผู้พิการทางสายตาได้รวดเร็วขึ้น

ความสำเร็จ

โครงการแปลงเล่มให้เป็นไฟล์เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้ crowdsourcing แบบ Crowd collaborative communities หลังจากมีการนำ crowdsourcing มาใช้ใน "โครงการแปลงเล่มให้เป็นไฟล์" พบว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยหลังจากมีข่าวเปิดตัวโครงการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 พบว่าหนังสือในทุกหมวด ทุกเล่มถูกเลือกไปพิมพ์ทั้งหมด และเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาเพียงแค่ 1 เดือน ซึ่งต่อมาได้เปิดเป็นโครงการ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

08o111.jpg

ที่มา:
http://www.1day1year.com
http://sql.ldd.go.th/KMBlog/Content.aspx?BlogID=85
http://www.science.cmru.ac.th/scienceblog/admin/blog/file/280512094320.doc

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License