โครงการ Ideas…ประเทศไทย (Ideas for Thailand)

ผู้จัดทำโครงการ Ideas…ประเทศไทย (Ideas for Thailand) “เมืองไทย คุณสร้างได้” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นตรงกันว่า “วันนี้เราต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีแนวคิดในการนำนวัตกรรมดีๆได้ใช้พื้นที่ของเว็บไซต์ www.pm.go.th/ideasforthailand มาเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยให้ภาคประชาชนร่วมกันคัดเลือกแนวคิดที่ดีและชื่นชอบด้วยตัวเอง จากนั้นเมื่อประชาชนได้คัดกรองไอเดียที่โดดเด่น 5 ไอเดีย ผู้ที่เสนอไอเดียจะได้รับทุนวิจัย 1 แสนบาทและสามารถเขียนโครงการอย่างละเอียดเสนอต่อรัฐบาลเพื่อขอรับการพิจารณา งบประมาณในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อการนำโครงการไปปฏิบัติจริงโดยใช้กลไกทั้งจาก ทางภาครัฐและเครือข่ายขององค์กรที่เป็นเอกชนเป็นเครื่องมือสนับสนุน" โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. เปิดช่องทางภาคประชาชนผลักดันการดำเนินการทางนโยบายไปยังรัฐบาล โดยประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและกิจกรรมในการพัฒนาประเทศแก่รัฐบาลผ่านการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อกระแสหลัก
 2. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมทางความคิดจากภาคประชาชน เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ
 3. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของรัฐบาลที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและกำหนดทิศทางของประเทศ

โดยมีการเชื่อมโยงการทำงานของ 2 เว็บไซต์ กล่าวคือ www.pm.go.th และ www.ideas.in.th เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนส่งไอเดียเข้ามาผ่าน www.pm.go.th โดยมีหมวดหมู่ของไอเดียดังนี้

 • สุขภาพ (ยา อาหาร โรงพยาบาล)
 • เทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศ (อินเตอร์เน็ต วิทยุ โทรทัศน์ สื่อใหม่)
 • สิ่งแวดล้อม (พลังงานทางเลือก ป่าไม้ มลภาวะ)
 • คุณภาพชีวิต (แรงงาน สตรี เด็ก และการศึกษา)
 • เศรษฐกิจ
 • ศิลปะและวัฒนธรรม

ขั้นตอนการคัดเลือกไอเดียในรอบต่างๆ

 • รอบคัดเลือก 50 ไอเดีย : ทีมงานและคณะกรรมการจะคัดเลือกไอเดียจากทั้งหมดให้เหลือ 50 ไอเดียจากนั้นจะเชิญผู้ผ่านการคัดเลือกมาแสดงไอเดียในงานไอเดีย เฟลติวัล (Ideas festival ) โดยเชิญภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเพื่อสังคม ฯลฯ เเข้ามาชมผลงาน โดยผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงโครงการที่น่าสนใจ ระหว่างผู้เสนอไอเดียและภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเพื่อสังคมก่อให้เกิดการต่อยอดแม้ไอเดียนั้น ท้ายที่สุดจะไม่ได้รับเลือกเป็นไอเดียที่ผ่านรอบสุดท้าย 5 ไอเดียก็ตาม
 • รอบคัดเลือก 20 ไอเดีย : ผู้ที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 50 ไอเดีย จะต้องนำเสนอไอเดียในงานไอเดีย เฟลติวัล (Ideas festival ) ให้คณะกรรมการให้เหลือ 20 ไอเดีย
 • รอบสุดท้าย 5 ไอเดียโดดเด่น ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 20 ไอเดียจะได้นำเสนอผลงานของตัวเองผ่าน website และสถานีโทรทัศน์ช่องNBT เพื่อให้ประชาชนได้รับชมแนวคิดอย่างละเอียด เพื่อให้ประชาชนลงคะแนนในไอเดียที่ตนเองชื่นชอบผ่านทาง www pm.go.th /ideasforthailand และ www.ideas.in.th /ideasforthailand และไปรษณียบัตร

ความสำเร็จ

โครงการ “ไอเดีย…ประเทศไทย” (Ideas for Thailand) ถือเป็นการใช้ crowdsourcing แบบ Contest โดยโครงการ “ไอเดีย…ประเทศไทย” (Ideas for Thailand) เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคมไทย เป็นโครงการที่เกิดจากการผลักดันของสถาบัน ChangeFusion ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งต่อยอดมาจากโครงการ Idea Bangkok ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนนำเสนอนโยบายเพื่อให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้นำ ไปเป็นแนวทางปฏิบัติ จนเกิดนวัตกรรมทางสังคมที่เรียกว่า "crowd sourcing” ที่ประชาชนมีส่วนร่วมจำนวนมากครั้งแรกในประเทศ

หลัง จากโครงการไอเดีย…ประเทศไทย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 31สิงหาคม 2553 ปรากฏว่ามีประชาชนให้ความสนใจส่งไอเดียต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศถึง 3,191โครงการ โดยครอบคลุม 6 หมวดหมู่ ได้แก่ สุขภาพ, เทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศ, สิ่งแวดล้อม, คุณภาพชีวิต, เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งไอเดียทั้งหมดได้ถูกคัดกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจนเหลือ 50 ไอเดีย เพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของไอเดียได้นำเสนอไอเดียของตนภายในงาน “ไอเดีย เฟสติวัล มหกรรมนวัตกรรมความคิด เมืองไทยเราสร้างได้” ใน วันที่ 23 กันยายน 2553 จากนั้นคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาได้ทำการคัดเลือกให้เหลือ 20 ไอเดีย เพื่อเข้าไปนำเสนอรายละเอียดและวิธีการทำงานของโครงการในรายการ “ไอเดีย…ประเทศไทย” ซึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 21.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 12 เทป แล้วเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมโหวตไอเดียที่ชื่่นชอบผ่านเว็บไซต์ www.pm.go.th/ideasforthailand และ www.ideas.in.th หรือผ่านทางไปรษณียบัตร ตู้ปณ.123 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยไอเดียที่ได้รับการโหวตมากที่สุด 5 ไอเดียสุดท้าย จะได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยไอเดียละ 1 แสนบาท และขยายผลให้เป็นโครงการที่ใช้พัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป แต่ทั้งนี้องค์กรต่างๆ ยังสามารถให้การสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ที่คิดว่าน่าสนใจและเหมาะกับแต่ละหน่วยงานเพื่อปรับแต่งให้เป็นโครงการหรือ นโยบายต่างๆ ต่อไปได้เช่นกัน สำหรับ 5 ไอเดียสุดท้ายที่ได้รับการโหวตมากที่สุด ได้แก่

 1. CSR 76จังหวัด โดย นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์
 2. ผู้นำรุ่นใหม่ โดย นางสาวสุพัตรา พันธุ์สะอาด
 3. นั่งแท็กซี่สบายใจ ไอทีช่วยได้ โดย นางสาวเฟื่องฟ้า เป็นศิริ
 4. ถนนสายภูมิปัญญา โดย นายเฟื่องรัฐ เป็นศิริ
 5. สุนทรียสนทนา เปลี่ยนคนร้ายกลายเป็นคนดี โดย นางอังคณา มาศรังสรรค์

โดย 5 ไอเดียสุดท้ายนี้จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อทำให้ไอ เดียนั้นๆ เป็นโครงการที่สามารถนำไปปฏิบัติจริงผ่านการประสานงานของโครงการไอ เดีย…ประเทศไทยต่อไป นอกจากนั้นบางไอเดียยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ให้ความสนใจเป็น อย่างดี เช่น โครงการ "ปันสู่ผู้ป่วย" มีหน่วยงานเอกชนอย่าง “ไมโครซอฟท์” และ “บี ไทม์” เข้ามาให้การสนับสนุนแล้ว ซึ่งนับได้ว่าโครงการไอเดีย…ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาประเทศจากความคิดของประชาชนอย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสานต่อไอเดียต่าง ๆ ให้เป็นรูปร่าง โดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายนั่นเอง

fl111.jpg

ที่มา:
https://www.facebook.com/IdeasForThailand
http://keng.com/2010/08/22/crowdsourcing-thailand/
http://www.changefusion.org/node/461

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License