Describe the roles of CIO in business organization.

ในโลกยุค IT ปัจจุบันนั้น การจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานตลอดจนองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่องค์กรในปัจจุบันเล็งเห็นว่าเป็นสิ่งที่ขาดไมไ่ด้ เนื่องจากการมีเทคโนโลยีสารสนทางที่มีประสิทธิภาพจะให้ทำให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่เหนืองกว่าคู่แข่ง เช่นให้บริการข้อมูลที่ดี ให้บริการลูกค้าได้ดี เราจะพบว่าทั้งองค์กรในภาครัฐและเอกชนต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ขับเคลื่อนทิศทางขององค์กร แม้กระทั่งในประเทศสหรัฐเมริกามีกฎหมายที่กำหนดว่า หน่วยงานของรัฐจะต้องมี CIO และ CIO นี้ต้องเป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มผู้บริหารระดับสูง

CIO นั้นเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ต้องมองว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นทรัพยากรหรึ่งขององค์กร ซึ่งหมายรวมถึง มาตรฐาน กฎเกณฑ์ โครงสร้าง งบประมาณ กระบวนการให้ความรู้ บุคลากร ของหน่วยงานสารสนเทศ โดย CIO เป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ CEO เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาทั้งความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งทั้งภายในและภายนอกเพื่อทำให้ธุรกิจมีความได้เปรียบทางการแข่งขันและสามารถดำเนินไปได้ โดยสร้างความเชื่อถือให้กับหน่วยงาน IT (Information Technology: เทคโนโลยีสารสนเทศ)

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดขอบของ CIO แบ่งเป็นประเด็นหลัก ๆ ได้ดังนี้

  1. ด้านความสัมพันธ์ CIO ต้องพัฒนาทั้งความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งทั้งภายในและภายนอก โดยต้องสร้างความเชื่อถือให้กับหน่วยงาน IT โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้บริหารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะที่เป็นผู้กำหนดภารกิจ เข้าร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอกองค์กรเพื่อแลกเปลี่ยนสารสนเทศ ส่งเสริมและปรับปรุงทั้งขบวนการปฏิบัติงานทั้งภายในหน่วยงานและกับภายนอกหน่วยงาน ติดต่อเพื่อรับความคิดเห็นด้านบริการจากลูกค้าเพื่อปรับปรุงการใช้ IT เป็นตัวแทนของหน่วยปฏิบัติการ IT ในการประชุม และตอบสนองความต้องการขององค์กรในด้านสารสนเทศในการสร้างความคิดริเริ่มในด้าน IT

  1. ด้านเทคโนโลยี CIO ต้องพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายขององค์กรโดยการกำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย และมาตรฐานด้านไอซีทีของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยการสร้างพื้นฐานของหน่วยปฏิบัติการ IT เพื่อให้บริการ ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) และระบบงานทางด้าน IT เนื่องจากความสามารถของหน่วยงาน IT ขึ้นอยู่กับ โครงสร้างพื้นฐานนี้ ซึ่งรวมถึง สถาปัตยกรรมระบบเครือข่ายที่ใช้ ดังนั้น CIO จึงมีหน้าที่ออกแบบ โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งจะต้องกำหนดมาตรฐานของระบบเครือข่าย เพื่อให้ก่อให้เกิดสารสนเทศที่เป็นระบบ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบและสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามข้อกำหนด และส่งเสริมนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร พัฒนา บำรุงรักษา และเผยแพร่แผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานต่างๆรับทราบ ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์การลงทุน ความเสี่ยงและผลได้เสียจากการลงทุน นอกจากนี้ CIOยังต้องวางแผนสำหรับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน ITให้มีความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ รวมถึงการประเมินบุคลากรด้านIT และศักยภาพของผลที่ได้รับจากการลงทุนด้าน IT ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง สร้างและดูแลรักษามาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้และเป็นเป็นอย่างคุ้มค่า ดำเนินงาน IT ตามงบประมาณที่ได้ โดยจัดลำดับตามความต้องการตามเป้าหมายกลยุทธ์ ตลอดจนวัดผลกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ CIO ต้องกำหนดทรัพยากรที่สนับสนุนแผนกลยุทธ์ IT โดยใช้ทรัพยากรตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนด คาดการณ์การจัดหาการบริการด้าน IT ที่เพียงพอ ซึ่งรวมถึงระบบงานสารสนเทศ การจัดจ้างองค์กรภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงาน (outsource) การจัดการระบบเครือข่าย หน่วยงานให้ความช่วยเหลือ หน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติการ การสนับสนุนด้านการสื่อสารโทรคมนาคม การจัดการทรัพยากรทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ และความปลอดภัยของข้อมูล วางแผนการฝึกอบรมที่จำเป็นให้กับบุคลกรในหน่วยงานตามแผนกลยุทธ์ทั้งตามเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว และแผนดังกล่าวควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสม ส่งเสริมให้มีกระบวนการด้าน IT ที่ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และมีคุณภาพ เจ้าหน้าที่ IT ต้องรายงานตรงต่อ CIO

บทบาทต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ 
 CEO และผู้บริหารคนอื่นๆจะต้องมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างศักยภาพโดยการเปิดโอกาสให้แแก่CIOและฝ่านIT เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในการดำนเนินธุรกิจในด้านต่างๆดังนี้

  1. การประเมินผล: ให้รางวัลตอบแทนแก่ CIO สำหรับการมีส่วนร่วมในการผลักดันการเติบโต การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการพัฒนาบุคลากร
  2. กลยุทธ์: เปิดโอกาสให้ CIO ได้เข้าร่วมในกระบวนการกำหนดกลยุทธ์แต่เนิ่นๆ เทคโนโลยีมักจะเป็นดัชนีที่บ่งบอกถึงแนวทางที่เป็นไปได้สำหรับการปรับเปลี่ยนธุรกิจ
  3. องค์กร: ช่วยให้ CIO ดำเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน และมอบหมายให้ CIO เตรียมความพร้อมให้กับองค์กรในการปรับปรุงไอที โดย CEO จำเป็นที่จะต้องส่งเสริมความร่วมมือกับสายงานธุรกิจ รวมทั้งรับมือกับกระแสการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง และผลักดันนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี
  4. ความสามารถ: เปิดโอกาสให้ CIO ได้พัฒนาทักษะและความเป็นผู้นำอย่างกว้างขวาง ในกลุ่ม CIO ที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 40 เปอร์เซ็นต์ระบุว่าตนเองมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมทางด้านธุรกิจ นอกเหนือจากงานด้านไอที

“บทบาทของ CIO เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก” จอร์จ โพล ผู้บริหารระดับโลกของ IBM Institute for Business Value กล่าว “เทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นเครื่องมือสำคัญและตัวเร่งให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม และ CIO ก็กำลังปรับใช้รูปแบบใหม่นี้เพื่อกำหนดทิศทางธุรกิจ และเสนอแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนระบบไอทีเพื่อนำเสนอคุณประโยชน์ทางด้านธุรกิจ การผนวกรวมธุรกิจและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างสม่ำเสมอนับเป็นปัจจัยที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งจะช่วยให้ CIO ประสบความสำเร็จ”

ปัจจุบัน ในการประเมินการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรต่างๆ มักจะพิจารณาที่ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นหลักในรูปแบบของการปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันเหนือคู่แข่งในอุตสาหกรรมนั้นๆ แต่แนวโน้มก็คือ CEO กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสให้ CIO ได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานธุรกิจมากขึ้น ทั้งนี้ องค์กรจะประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ก็ต่อเมื่อมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานด้านไอทีและธุรกิจให้สอดคล้องกัน

ผลการศึกษาล่าสุดสนับสนุนแนวโน้มดังกล่าว โดยชี้ว่าบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดใช้ไอทีในการผลักดันการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลวิเคราะห์ของไอบีเอ็มชี้ว่า บริษัทที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์รูปแบบธุรกิจที่แปลกใหม่สามารถเพิ่มกำไรจากการดำเนินงานได้สูงกว่ามาก (ในช่วงเวลา 5 ปี) เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ข้อมูลดังกล่าวนับว่าสอดคล้องกับผลการสำรวจความคิดเห็น CIO Leadership Forum ของไอบีเอ็ม ซึ่งระบุว่ากว่า 85 เปอร์เซ็นต์ของ CIO ที่ตอบแบบสอบถามคิดว่า นอกจากจะมองว่า CIO เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีแล้ว องค์กรควรจะถือว่า CIO เป็นผู้บริหารธุรกิจด้วยเช่นกัน

ที่มา:

http://giti.nectec.or.th/pornprom/document/cio19/20050720-CIO19-Role-4-ICT-Management-EcoSystem-DrThaweesak-R2.pdf

http://www.gotoknow.org/posts/285423

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIsBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fdusithost.dusit.ac.th%2F~juthawut_cha%2Fdownload%2FHRIS1_20.ppt&ei=DmzJUduKJMyNrgefs4DIBQ&usg=AFQjCNFDcGTYbgxV5t9s192xsIafW76vkQ&sig2=FG4WMsgAlPYdpdqYb9yt_w&bvm=bv.48293060,d.bmk

http://www.quickpcextreme.com/blog/?p=450


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License