Interview CEO IT Service Provider Company กรมสรรพากร

บทสัมภาษณ์ CIO กรรมสรรพากร
ความสำเร็จในด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพากรนั้นเกิดมาจากการเห็นความสำคัญและตระหนักถึงประโยชน์ในการนำเอาระบบต่างๆเข้ามาใช้งานเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ลดภาระงานซ้ำซ้อนของหน่วยงาน เพื่อพนักงานจะสามารถนำเวลาในส่วนนี้ไปบริหารจัดการให้กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีกับผู้มีรายได้ครบตามจำนวนมากที่สุด ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นธรมมในสังคม การบูรณาการทางความคิดและการปฎิบัติดังกล่าวมีดังนี้

  1. ได้มีการบูรณาการความรู้และประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาในเรื่องของงานด้านภาษี มีการปรับกลยุทธ์ในการบริหารงานการจัดเก็บภาษีให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับโลกยุคปัจจุบัน และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ได้มีการนำเอาอินเตอร์เน็ต สิ่งใกล้้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่ของประชาชนที่ได้ปฎิบัติตามกฎหมาย ด้วยขั้นตอนที่ง่าย รวดเร็ว และถูกต้อง แง่ของกรมสรรพากรที่ทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น ไม่ซ้ำซ้อน สามารถนำเวลาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับงานด้านอื่น เช่น งานตรวจสอบผู้ที่อยู่นอกระบบ เป็นต้น นอกจากนี้
  2. ได้มีการนำเอาระบบLBIS(Local-based Information system) เป็นระบบ3มิติที่ความสามารถในการตรวจสอบได้ว่ากิจการใดบ้างที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการเสียภาษีและทำให้สามารถวางแผนการสร้างให้เกิดความเข้าใจและตะหนักถึงการเสียภาษีได้ซึ่งจากในอดีตเจ้าหน้าที่จะต้องสุ่มเดินทาง แต่ด้วยระบบLBIS ทำให้สามารถเข้าทำงานได้เลย เนื่อจากทราบเป้าหมายแล้ว
  3. มีระบบเปิดกว้างในการในประชาชนด้วยกันเอง สามารถแจ้งมายังกรมสรรพกรเพื่อเป็นการตรวจสอบว่ากิจการใดบ้างยังไม่เข้าสู่กระบวนการเสียภาษี เป็นอีกช่องทางที่ทำให้การจัดเก็บก้าวไปสู่เป้าหมายเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
  4. มีการใช้ระบบร่วมกับหน่วยงานอื่นของรัฐเช่นกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในทะบียนราษฎร์ ให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  5. มีบริการOne Stop Service สำหรับประชาชนที่จำเป็นต้องเสียภาษีหลายรูปแบบ การอำนวยความสะดวกดังกล่าวเป็นการทำให้ระบบการเสียภาษีง่ายขึ้น ส่งผลให้ประชาชนไม่เบื่อหน่ายกับความซับซ้อนของระบบส่งผลให้ความร่วมมือในการเสียภาษีดีขึ้น
  6. การนำระบบต่างๆเข้ามาใช้ในกระบวนการจัดเก็บภาษี เริ่มตั้งแต่การใช้อินเตอร์เน็ตเป็นต้นมา ทำให้ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล (Database) ส่งผลให้การเรียกใช้ข้อมูลต่างๆในระยะยาวมีประสิทธิภาพดีขึ้น
  7. มีการพัฒนาApplicationเป็นอีกช่องทางที่กรมสรรพากรอำนวยความสะดวกให้ประชาชน

นอกจากการตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร การสื่อสารให้เข้าใจทั่วถึงทั้งองค์กรแล้ว กรมสรรพากรยังมีการใช้KPI เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จเพื่อให้เจ้าหน้าที่แต่ละพื้นที่ทราบว่าการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนนั้นดีในระดับใด รวมถึงการประกวดสำหรับเทคนิควิธีการของแต่ละพื่นที่ในการบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี สิ่งต่างๆเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการร่วมกันไปทั้งองค์กร จึงจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินจำนวนดังกล่าวพัฒนาประเทศต่อไป

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License