Interview CEO IT Service Provide Company การไฟฟ้า

บทสัมภาษณ์ CIOการไฟฟ้านครหลวง
จากบทสัมภาษณ์คุณพลีเดช พึ่งสวัสดิ์ มองเห็นว่าท่านเป็นCIOที่มีจุดเด่นในการบริหารงานดังนี้

  1. คุณพลีเดช มีประสบการณ์การทำงานที่ยาวนาน ได้ผ่านการทำงานมาทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายวางแผนและบริการทรัพยากรเทคโนโลยี ฝ่ายพัฒนาระบบงานโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงฝ่ายพัฒนาระบบงานประยุกต์ ทำให้มีความเข้าใจในเรื่องของลักษณะงาน เนื้อหางาน อุปสรรคต่างๆของงานแต่ละฝ่ายเป็นอย่างดี เมื่อท่านก้าวมารับตำแหน่งDirector Information Technology Development Department จึงใช้ประสบการณ์ตรงที่ผ่านมากับความพยายามในการพัฒนาระบบต่างๆที่เล็งเห็นว่าเป็นปัญหาสำหรับผู้ใช้งาน อย่างเช่น การปรับระบบการจัดเก็บข้อมูลต่างคนต่างเก็บข้อมูล ทำให้ข้อมูลที่นำมาใช้ไม่อัพเดทและมีความคลาดเคลื่อน ท่านได้นำระบบERPเข้ามาใช้เพื่อให้การสื่อสารภายในองค์กรในเรื่องของข้อมูลต่างๆตรงกันและอัพเดทมากที่สุด อีกทั้งมีความเข้าใจผู้ใช้งานระบบ (User) พยามปรับโปรแกรมให้มีความง่ายต่อการเข้าใจของผู้ใช้งานและมีรูปแบบเอกสารที่ใกล้เคียงกับแบบเดิมมากที่สุด แต่ด้วยในบ่อยครั้งระบบงานราชการมีความล่าช้าไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาจเป็นผลให้โครงการต่างๆที่ต้องการให้มีกลับล่าช้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือความควบคุมของการไฟฟ้านครหลวง
  2. มีวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้อย่างกรณีที่ตั้งICT Contact Centerขึ้นเพื่อรับข้อร้องเรียนจากปัญหาการใช้ระบบเพื่อนำมาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  3. มีความสามารถในการบริหารงานเพื่อไม่ให้การไฟฟ้าเสียโอกาสในการสร้างรายได้ ยกตัวอย่างในกรณีที่มีการเปิดให้บริการไฟบเอร์ และData Center สำหรับหน่วยงานอื่นๆเนื่องจากทรัพยากรเหล่านั้นเพียงพอต่อการใช้งานของการไฟฟ้าแล้ว เป็นรายได้อย่างหนึ่งที่ท่านได้บริหารเพื่อไม่ให้เสียโอกาสไป อีกทั้งหน่วยงานเอกชนจะได้ใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องเสียเวลาในการลงทุนใหม่
  4. มีการบริหารคนที่เรียกได้ว่า มีความตึงความหย่อนที่พอเหมาะพอดี มีความเป็นผู้นำที่พนักงานที่ต้องการคือความเข้าใจในทรัพยากรบุคคล การจัดการคนหรือการเข้าใจคนเป็นเรื่องยาก เนื่องจากผู้บริหารบางคนเก่งงานแต่ไม่เก่งคน ทั้งนี้ท่านมีอยู่เต็มเปี่ยม มีความเข้าใจพนักงานทั้งเก่าและใหม่ สิ่งใดสวัสดิการใดที่สามารถมอบให้ได้ท่านจะมอบให้ด้วยความเข้าใจ ยกตัวอย่างเช่น ค่าทำงานล่วงเวลาสำหรับพนักงานใหม่ ซึ่งในบางองค์กรจะทำการจำกัดจำนวนชั่วโมงไว้ มีความเข้าใจในปัญหาส่วนบุคคล รวมถึงการเข้าใจถึงธรรมชาติของคน ทำให้การทำงานนั้นไม่ตึงจนเกินไป นอกจากนี้แล้วท่านยังมีการพิจารณาการทำงานจากผลงานเช่นส่งพนักงานไปอบรมและหากสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้ จะมีการปรับขึ้นให้ มีหลักการและเหตุผลในการประเมินงานที่ชัดเจน นอกจากท่านจะมีความเข้าใจพนักงานในแผนกแล้วท่านยังมีความเข้าใจธรรมชาติของหน่วยงานอื่นอื่นๆเพื่อที่จะทำให้ฝ่ายIT ปรับตัวเข้ากับหน่วยงานอื่นในองค์กรได้

เราจะพบว่าการที่จะเป็นCIO ที่ดีและประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย นอกจากความรู้ในการบริหารงานระบบแล้วยังต้องมีความเข้าใจในเรื่องของคนกับระบบต่างๆที่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ต้องมีการรับมือกับปัญหาที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานของการไฟฟ้านครหลวง IT ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร หารมี CIO เก่งทั้งงานและคน มีความเข้าใจระบบ เข้าใจผู้ใช้งานระบบ รวมถึงความเข้าใจในพนักงานของตนเองแล้วความสำเร็จนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมแน่นอน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License