E-Choupal

Indian Tobacco Company Limited (ITC) เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในอินเดียซึ่งเน้นธุรกิจส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์เป็นหลัก อาทิ บุหรี่, กระดาษ, บรรจุภัณฑ์, ธุรกิจการเกษตร รวมไปถึงข้าวด้วย ทาง ITC ต้องการเกษตรกรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนื่องเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ในความเป็นจริงแล้วกลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่ำ ฐานะยากจน อยู่ด้วยความแร้นแค้น เนื่องจากถูกเอาเปรียบจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะขึ้นค่าเช่าที่ดินหรือไล่ออกจากที่ดิน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็รวมไปถึงอุปกรณ์การเกษตรที่มีราคาสูง ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย เช่น อัตราการฆ่าตัวตายของชาวนาสูงขึ้น

E-Choupal จึงได้เกิดขึ้นมาจากการที่ ITC ตระหนักถึงความลำบากของเกษตรกร จากแต่เดิมเกษตรกรจะนำผลผลิตที่ได้ไปขายที่ตลาดกลางชื่อว่า “Mandi” โดยต้องออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งเอง ซึ่งเป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกล เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้ที่ประมาณราคาและผลผลิตนั้นก็ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการบอกราคากลางล่วงหน้าในประแต่ละวัน และเจ้าหน้าที่มักจะเอาเปรียบเกษตรกรด้วยการกดราคาและโกงน้ำหนัก นอกจากนี้ยังมีการผ่อนจ่ายค่าสินค้าให้กับเกษตรกรและขู่เอาเงินค่าดำเนินการอีกด้วย

E-Choupal จึงเป็นตัวที่จะช่วยขจัดปัญหาของเกษตรกรหมดไป เกษตรกรสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเคล็ดลับการผลิต ราคา ปริมาณซื้อขาย และพูดคุยทั่วไป โดยในช่วงแรกนั้น E-Choupal เริ่มจากการรับสัญญาณอินเตอร์เนทจากดาวเทียมต่อมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรูปแบบของ Kiosk ชาวบ้านสามารถมาดูข้อมูลต่างๆได้ เช่น ข้อมูลความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์ วิธีการปลูกพืชชนิดต่างๆ สารเคมี ปุ๋ย พยากรณ์อากาศ ราคากลางของสินค้าในแต่ละวัน และอื่นๆอีกมากมาย E-Choupal มีการใช้งานโดยเฉลี่ย 600 คน จาก 8-10 หมู่บ้าน E-Choupal แต่ละเครื่องจะได้รับการดูแลโดย Sanchalak
Sanchalak คือ ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนจาก ITC ในด้านการใช้งาน E-Choupal และต้องเรียนเทคนิคในการประเมินและตรงสอบคุณภาพสินค้าของเกษตรกร มีหน้าที่แนะนำให้คำแนะนำแก่เกษตรกระเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงกับคุณภาพที่ ITC ตั้งไว้ นอกจากนี้ ITC ยังจ่ายค่าตอบแทนให้กัน Sanchalak เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทำงานเต็มที่มากขึ้น วิธีการคัดเลือก Sanchalak นั้น คัดเลือกจากคนในหมู่บ้านที่สามารถอ่านออกเขียนได้ ได้รับความนับถือจากชาวบ้าน เพราะเป็นคนจากในชุมชนแทนที่จะเป็นคนนอกที่เกษตรกรไม่ไว้ใจ

อีกคนที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน คือ Samyojak เป็นคนที่แต่ก่อนเคยทำงานให้กับ Mandi ซึ่งเป็นคนกลางช่วยเหลือ ITCคัดเลือก Samchalak โดย Samyojak จะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิสชั่น การร่วมมือกันระหว่าง ITC, Samchalaks และ Samyojaks เป็นพื้นฐานที่ทำให้ระบบ e-Choupal ประสบความสำเร็จ ทางบริษัทไม่ได้ทำลาย ธรรมเนียม วัฒนธรรมเดิมที่เคยมีมา

ขั้นตอนการทำงานของ e-Choupal

  1. Sanchalak ทำการออนไลน์และติดต่อกับเว็บไซต์ e-Choupal (http://www.echoupal.com)
  2. เมื่อเชื่อมต่อกับเว็บไซต์แล้ว เกษตรกรก็เข้าถึงข้อมูลราคาต่างๆเช่นของ Mandi และ ITC (ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยมาตรฐาน ขึ้นกับราคาปิดตลาดเมื่อวานของ Mandi) Sanchalak ผู้ซึ่งมีความรู้มากมายเกี่ยวกับสินค้าในตลาดและถ้าต้องการตามราคาของโลก ก็สามารถที่จะเข้าไปดูราคาของ Chicago Board of Trades (CBOT)
  3. เมื่อรู้ราคาแล้วเกษตรกรก็สามารถเลือกได้ว่าจะขายให้ ITC หรือ Mandi ตัวอย่าง ถ้า CBOT แนะนำว่าอาจมีการเพิ่มขึ้นของราคาในอนาคต Sanchalak ให้คำแนะนำกับเกษตรกรให้ชะลอการขาย และด้วยเหตุนี้จะทำให้ได้กำไรจากการขายเพิ่มขึ้น

อินเตอร์เน็ต Kiosk อยู่ไม่ใกล้ที่พัก สามารถเดินไปได้ ทำให้เกษตรกรสามารถไปได้บ่อยๆ ในส่วนของศูนย์ ITC ก็อยู่ในระยะที่ขับรถไปได้ e-Choupal เป็นหนทางที่ทำให้บริษัทมีผู้ขายสินค้าให้ นอกจากนั้นยังสามารถซื้อสินค้าได้อีก อาทิเช่น ปุ๋ย ยากำจัดวัชพืชและเมล็ดพันธุ์ Sanchalak มีรายการสินค้าของ ITC และรับผิดชอบในการรวบรวมคำสั่งซื้อของชาวบ้านและส่งไปยังบริษัท เกษตรกรอาจจะไปซื้อโดยตรงจากศูนย์ ITC ที่ซึ่งพวกเขาสามารถที่จะเปรียบเทียบสินค้าได้ นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถที่จะใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับหาข้อมูลอื่นๆก็ได้อีกด้วย

9x1c1.jpg

การเปลี่ยนแปลง Supply Chain
ITC พยายามที่จะคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน ทำให้ทุกๆคนในห่วงโซ่ได้รับประโยชน์จาก e-Choupal เริ่มจากการจัดการห่วงโซ่ใหม่และเสนอทางเลือกให้เกษตรกร พวกเขาจะเลือกใช้ระบบ Mandi ต่อก็ได้เพราะในปัจจุบันพวกเขามีข้อมูลที่จะใช้ในการตัดสินใจ ทางบริษัทมีนโยบายคืนเงินค่าขนส่ง ถ้าเกษตรกรขายผลผลิตให้กับทางศูนย์ และจ่ายเงินเต็มจำนวนทำให้พวกเขาไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเพื่อเป็นค่าเตือนความจำอย่างที่เป็นในระบบ Mandi และจำนวนคนกลางในระบบที่มีจำนวนน้อย ทำให้ทางบริษัทสามารถควบคุมการซื้อผลิตภัณฑ์และลดค่าใช้จ่ายได้ในเวลาเดียวกัน เกษตรกรในชุมชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นและมุ่งเน้นที่จะพัฒนาผลผลิต (ดูใน Exhibit 7) ITC ได้ผลดีจาก E-Choupal จากการเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าจากฐานข้อมูล Kiosk ที่ให้ข้อมูลกับบริษัทซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อติดตามความต้องการของเกษตรกรและพัฒนาเว็บไซต์

r7w71.jpg

ข้อดีของ E-Choupal

  1. ยกระดับความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตของเกษตรกร รวมถึงตัวบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจาก E-Choupal ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรและปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้เกษตรกรมีการตัดสินใจที่แม่นยำขึ้น
  2. กระบวนการประเมินราคาสินค้าความโปร่งใสมากขึ้นและช่วยเพิ่มการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรและITC เกษตรกรรู้สึกว่าพวกเขาได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและความไว้วางใจ
  3. มีนโยบายการชำระเงินแบบพิเศษสำหรับสินค้าคุณภาพสูง ของ ITC ทำให้เกษตรกรอยากที่จะลองเทคนิคใหม่นี้ เพราะทำให้พวกเขาสามารถตัดสินใจในเรื่องของเวลา, สถานที่ตั้งและตั้งราคาขายสินค้าของพวกเขาได้ และสามารถจัดการผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกของอินเดียได้
  4. เกษตรกรมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น เนื่องจากทำให้เกษตรกรทำกำไรมากกว่าในระบบเก่า ทั้งนี้เพราะมีพ่อค้าคนกลางน้อยลงและใช้เวลาในการทำธุรกรรมเร็วกว่า ช่วยให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเกษตรกรสามารถมุ่งเน้นไปที่การผลิตที่มีคุณภาพสูงและเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น
  5. อินเทอร์เน็ตช่วยให้ชนบทของอินเดียสามารถมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้ เช่น ในช่วงที่มีการชุมนุมที่บ้านของ Sanchalak เกษตรกรจะสามารถค้นพบวิธีที่ดีที่สุดและรับรู้ว่าทั่วโลกเขาทำกันอย่างไร ดังนั้นเกษตรกรจึงได้ติดต่อสื่อสารกับบริษัทและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ
  6. เมื่อเกษตรกรได้รับเงินของพวกเขาที่ศูนย์กลาง พวกเขาก็จะสามารถซื้อปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมและสินค้าสำหรับทำการผลิต

แผนงานในอนาคต
E-Choupal ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเกษตรกรชาวอินเดียที่คุ้นเคยกับการทำการเกษตรแบบดั้งเดิม ซึ่งไม่ส่งผลดีกับตัวเองเนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ E-Choupal เข้ามาเปลี่ยนสังคมชนบทให้เป็นสังคมที่มีข้อมูลข่าวสารเพื่อนำไปใช้ในการทำการเกษตรรวมไปถึงการตัดสินใจขายสินค้า ลดตัวกลาง ทำให้การธุรกรรมต่างๆดำเนินไปได้เร็วขึ้น เปลี่ยนจากเกษตรกรเชิงรับเป็นเชิงรุก เพิ่มขีดความสามารถของตนเอง สร้างการปฏิวัติเล็ก ๆ ในหมู่บ้าน เกษตรกรซึ่งคุ้นเคยกับวิธีการที่ครั้งหนึ่งเคยทำการเกษตรแบบดั้งเดิมเปลี่ยนเป็นการได้ที่คลิกเมาส์ เข้าถึงข้อมูลที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขา E-Choupal เป็นต้นแบบที่สามารถบรรเทาความห่างไกลของชนบทให้เชื่อมต่อหมู่บ้านที่ห่างไกลในประเทศอินเดียเข้ากับโลก และให้บริการและประโยชน์ที่เปลี่ยนชาวนาจากผู้ทนทุกข์(รับกรรม) ,คนใช้แรงงาน มาเป็นในแบบเชิงรุก เป็นผู้ประกอบการที่เพิ่มขีดความสามารถที่ทำการตัดสินใจด้วยของเขาเอง e-Choupal ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงชนบทของอินเดีย นำมาซึ่งความมั่งคั่งและโอกาสให้กับเกษตรกรและส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความสามารถในการจัดการกับความเสี่ยง Sivakumar และทีมของเขาต้องการที่จะแสดงให้โลกเห็นว่าเกษตรกรอินเดียนั้น ฉลาดอย่างน่าเหลือเชื่อ ไหวพริบดี และทรัพย์สินเงินทองสามารถสร้างได้โดยฝีมือของคนด้านล่างของพีระมิด

Sivakumar จะริเริ่มพัฒนาและพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างไร นับเป็นความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในภาคอาหารและความผันผวนของตลาดในสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License