SCM

ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) คืออะไร?

Supply chain หมายถึง การไหล (flow) ของวัตถุดิบ สารสนเทศ เงิน และการบริการต่างๆ จาก supplier ซึ่งเป็นผู้ป้อนวัตถุดิบผ่านโรงงาน ไปถึงคลังสินค้าของลูกค้า รวมถึงแผนกต่างๆและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
structure+supply+chain.JPG

Structure of a typical Supply chain
แนวคิดการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain management concept)
Supply chain management (SCM) คือ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ที่มีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ ขาย และสิ้นสุดที่ผู้บริโภค
บางครั้งรวมถึงการจัดการสินค้าคงคลัง (inventory management) การจัดซื้อวัตถุดิบ และแปรรูปวัตถุดิบเป็นสินค้าสำเร็จรูปและขนส่ง
เป้าหมายของ Supply Chain Management (SCM) สมัยใหม่ คือ ทำการลดความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความผันแปร (variability) และความเสี่ยง (Risk) และเพิ่มการควบคุม Supply Chain นั่นคือ เพิ่มประสิทธิภาพระดับสินค้าคงคลัง (inventory level), รอบเวลา (cycle time) และปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจกับการให้บริการกับลูกค้า เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรและการแข่งขัน
การจัดการ supply chain ให้มีประสิทธิภาพ เป็นโอกาสที่องค์กรจะลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ข้อมูลสารสนเทศต้องสนับสนุน supply chain ให้เป็นไปตามการดำเนินงาน ได้แก่
- การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดซื้อและ supplier
- การตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิต
- การตัดสินใจเกี่ยวกับการกระจายสินค้า
- การตัดสินใจด้านการให้การสนับสนุนสารสนเทศ
- การตัดสินใจเกี่ยวกับการไหลของวัตถุดิบ
- การตัดสินใจเกี่ยวกับกระแสเงินสด
Supply Chain Management Software (SCM Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบให้สนับสนุนส่วนต่างๆของ supply chain เช่น การผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดเวลาและการขนส่ง โดยจะเน้นการปรับปรุงการตัดสินใจ, ความเหมาะสมที่สุด และการวิเคราะห์
E-supply chain คือ การจััดการ Supply chain ผ่านทางอิเล็คทรอนิกส์ โดยใช้ Web-based software อาจเรียกว่าเป็น Digital supply chain
e-supply+chain.JPG

ส่วนประกอบของ supply chain
- ต้นทาง (Upstream) เกิดจาก external suppliers
- ภายใน (Internal) เกิดการ packaging, assembly, หรือ manufacturing
- ปลายทาง (Downstream) เกิดจาก distribution หรือ dispersal มักเกิดจาก external distributors

การจัดการห่วงโซ่อุปทานและคุณค่าทางธุรกิจ
(Supply Chain Management and Its Business Value)
Managing Collaboration
แนวทางทั่วๆไปในการแก้ไขปัญหา supply chain โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงเรื่องการพยากรณ์ความต้องการ (demand forecast) คือ การใช้สารสนเทศร่วมกัน (sharing information) ซึ่งจะหมายถึง collaborative supply chain
Collaborative Planning, CPFR and Collaborative Design ในด้าน Collaborative Planning พันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ ผู้ผลิต suppliers พันธมิตรช่องทางการจัดจำหน่าย และพันธมิตรด้านอื่นๆช่วยกันรวบรวมและสร้างพยากรณ์ความต้องการเริ่มต้น (ยอดขาย) ทำการเปลี่ยนแปลงตามที่จำเป็นและแบ่งปันข้อมูลกัน เช่น ยอดขายจริง และพยากรณ์ของตัวเอง เป็นต้น
Collaborative planning, forecasting and replenishment (CPFR) คือแนวทางการปฏิบัติทางธุรกิจซึ่ง suppliers และผู้ค้าปลีกร่วมมือกันวางแผนและพยากรณ์ความต้องการ (demand forecasting) เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกของ supply chain ทั้งหมดจะมีวัตถุดิบและสินค้าสำเ็ร็จรูปในปริมาณที่เหมาะสมเมื่อต้องการ เป้าหมายเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลของสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตไปสู่ลูกค้้า
CPFR.JPG

CPFR Model
(1) กลยุทธ์และการวางแผน (Strategy & Planning) เพื่่อการร่วมมือกันในเรื่องระดับอุปทานและสินค้าคงคลัง
(2) การจัดการด้านอุปสงค์และอุปทาน (Demand & Supply Management) เป็นการเชื่อมการพยากรณ์ความต้องการและการจัดการกับอุปทานและสินค้าคงคลัง
(3) การปฏิบัติการ (Execution) แผนจะถูกนำมาดำเนินการและผลที่ได้จะถูกนำมาวิเคราะห์
(4) การวิเคราะห์ (Analysis) ปรับกลยุทธ์ตามความจำเป็น
Vendor-Managed Inventory การใช้สารสนเทศร่วมกัน เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ VMI ทำให้ supplier หรือคู่ค้า,ผู้ส่ง สามารถบริหารสินค้าคงคลังของผู้ซื้อหรือผู้ผลิตได้เอง ช่วยลดต้นทุนการจัดเก็บของ supplier
E-Business Systems and the Supply Chain
การเพิ่มขึ้นของ E-Commerce ทำให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของ supply chain ซึ่งการนำอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้งานมีข้อได้เปรียบ
- ประสิทธิภาพต้นทุนดีขึ้น มาจากผลผลิตได้รับการปรับปรุงและต้นทุนต่ำลง
- การให้บริการลูกค้าได้รับการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น
- ความสามารถของกระบวนการถูกปรับปรุงจากคุณภาพด้านธุรกิจ
- ผลผลิตสูงขึ้นและเชื่อถือได้ เป็นผลจากการควบคุมการไหลของวัตถุดิบตลอด supply chain
- ระยะเวลาของวงจรสั้นลงเนื่องจากลดความล่าช้าและเพิ่มความเร็ว
- มีความคล่องตัวในเรื่องการวางแผนและปรับเปลี่ยนแผน
- ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) สั้นลง
- กระบวนการผลิตดีขึ้น
ตัวอย่าง E-business ที่ปรับปรุง Supply Chain Management เช่น Collaborative fulfillment networks (CFN), Electronic marketplaces, Electronic Data Interchange (EDI) ใช้กับการทำธุรกรรมระหว่างองค์กร, Advanced Shipping Notice (ASN) ทำให้คู่ค้าส่งใบส่งสินค้าให้ผู้ซื้อได้โดยตรง, Electronic ordering and funds transfer (EOFT)

การจัดการสินค้าคงคลัง (Managing Inventory)
ปัญหาจากสินค้าคงคลังที่เพิ่มมากขึ้น (building inventories) ยากที่จะกำหนดระดับแต่ละสินค้าคงคลัง ถ้าสูงเกินไป จะทำให้ต้นทุนในการจัดเก็บสูงตาม อาจทำให้เกิด bullwhip effect ได้ (bullwhip effect หมายถึง การเปลี่ยนแปลง (Erratic shifts) ในเชิงเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ supply chain จะสัมพันธ์กับความถูกต้องในการกำหนดระดับสินค้าคงคลังในหลายๆ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ supply chain)

การจัดการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ (Managing E-Procurement)
E-Procurement เป็นการใช้เทคโนโลยีของอินเตอร์เน็ตช่วยในเรื่องการจัดซื้อ หรือจัดหาสินค้าและบริการต่างๆ ช่วยลดต้นทุนการจัดซื้อถูกกว่าราคาตลาด

Managing Other IT-Assisted Solution
Supply Chain team คือกลุ่มธุรกิจที่ผสมผสาน ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการกับลูกค้า งานแต่ละงานกระทำโดยสมาชิกในกลุ่ม แต่ละงานทำโดยผู้ที่มีความสามารถ
Virtual factory คือ โรงงานเสมือน โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ร่วมกันทั้งองค์กร
ห่วงโซ่อุปทานและการรวมข้อมูล (Supply Chain and Information Integration)
การรวมภายใน (Internal integration) หมายถึง การรวมกันของแผนกหรือฝ่ายภายในบริษัท ระหว่างการประยุกต์ใช้และ/หรือระหว่างการประยุกต์ใช้กับฐานข้อมูลต่างๆ รวมการควบคุมสินค้าคงคลังเข้ากับระบบการสั่งซื้อ
การรวมภายนอก (External integration) หมายถึง การรวมกันของการประยุกต์ใช้ต่างๆและฐานข้อมูลต่างๆท่ามกลางพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น รวมแค็ตตาล็อกของ supplier เข้ากับระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ซื้อ
ประเด็นจริยธรรมสัมพันธ์กับทางออกห่วงโซ่อุปทาน (Ethical issues related to supply chain solutions)
การทำโครงการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) อาจให้เกิดการปลดคนงาน อบรมคนงานใหม่ หรือการย้ายพนักงานไปทำงานอื่น ปัญหาเรื่องพนักงานสูงอายุ ซึ่งผู้บริหารควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลในการทำงานร่วมกันอาจทำให้เกิดแรงต่อต้าน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License