Understanding Organization Resistance To Change

เมื่อนำเทคโนโลยีไปเปลี่ยนแปลงองค์กรบางครั้งอาจประสบกับความล้มเหลว เนื่องจากเกิดจากการต่อต้านในการเปลี่ยนแปลงองค์กร ดังนั้นจำเป็นต้องมีการทำพร้อมๆกันในเวลาเดียวกัน คือ คน โครงสร้างองค์กร เทคโนโลยี หากเปลี่ยนแปลงตัวใดตัวหนึ่งหรือเปลี่ยนแปลงไม่พร้อมกัน

ส่วนใหญ่องค์กรจะประสบกับความล้มเหลว เช่น การนำ IT ไปใช้ในองค์กร ซึ่งจะมีทั้งคนที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์หรือการเปลี่ยนแปลงอำนาจของผู้ใช้ กล่าวคือการเข้าถึงข้อมูลของผู้ที่มีอำนาจจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าผู้มีอำนาจในระดับรองลงมา หรือกรณีของระบบข้าราชการที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบได้ทั้งหมด เนื่องจากระบบราชการเป็นระบบที่ต้องเลี้ยงคนจนเกษียณอายุราชการ เป็นต้น

ในการที่ผู้ใช้ระบบจะเกิดขึ้นจริง เกิดจากทัศนคติที่ดีต่อการใช้งานของผู้ใช้ มี 2 ปัจจัย

1. ผู้ใช้ต้องเข้าใจว่าการใช้เทคโนโลยีง่ายต่อการใช้งาน
2. ผู้ใช้รู้สึกว่าระบบ IT นั้นๆมีประโยชน์ต่อการทำงาน เช่น รวดเร็วขึ้น ค่าใช้จ่ายน้อยลง โดยองค์กรต้องสื่อถึงประโยชน์ที่จะได้รับ

flickr:4390432853

Source
http://www.flickr.com/photos/lgb06/4390432853/
http://archive.lib.cmu.ac.th

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License