WATERLOO REGIONAL POLICE SERVICES: REASSESSING THE CIMS PROJECT

WATERLOO_01.jpg

การให้บริการของตำรวจภูมิภาคที่วอเตอร์ลู ปรับปรุงโครงการCIMS

Larry Gravill หัวหน้าการให้บริการของตำรวจภูมิภาคที่วอเตอร์ลู (WRPS) เมื่อ 8 ปีที่แล้วได้มีความพยายามที่จะสร้างระบบบูรณาการข้อมูล จึงได้มีระบบการจัดการข้อมูลพื้นฐาน (CIMS) เริ่มต้นเมื่อปี 1997 โดยเป็นการร่มมือระหว่าง WRPS และ ภาคตำรวจอีก 7 องค์กร โครงการนี้เกิดปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเลย จนทุกวันนี้โครงการ CIMS ก็มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนด้วย

ในเดือนกันยายน 2005 ความสัมพันธ์กับคู่ค้า ณ ตอนนั้น คือ ITG ได้ลดลง นอกจากนี้ WRPS มีความจำป็นที่จะต้องติดตั้งระบบ CAD (ระบบสนับสนุนการทำงานของคอมพิวเตอร์) และ RMS (ระบบการจัดการเก็บข้อมูล) ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในโปรเจค CIMS ก่อน 31 ธันวาคม 2005 ตั้งแต่ปี 2006 เป็นกำหนดเวลาที่ได้รับจากทางรัฐบาลกลางสำหรับการดำเนินงานของฟังก์ชั่นนี้ มากกว่านั้น ยังมีคู่ค้าในตลาดซึ่งมีมากมาย และ แกรวิลก็ได้คิดว่าน่าจะมีตัวเลือกที่ดีกว่า อย่างไนก็ตาม เข้ารู้ว่า WRPS คงเป็นงานหนักแน่ ถ้าจะทำให้ได้ทันเป้าที่ตั้งไว้ที่ 31 ธันวาคม 2005 แกรวิลรู้ว่าตอนนี้เป็นจุดวิกฤตแล้ว เขาต้องกำหนดทางที่ดีที่สุดเพื่อที่จะสานงาน WPRS ต่อให้เสร็จ


Waterloo Regional Police Services (WRPS)

WRPS ได้จ้างตำรวจ 889 นาย ในปี 2005 ซึ่งแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ 652 นาย และพลเรือน 237 คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่านสนับสนุน เจ้าหน้าที่เหล่านี้จะดูแลข้อมูลของประชากร 497,900 คนที่อาศัยอยู่ในเขต waterloo ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 1,382 ตร.กม Waterloo ได้ถูกจัดอันดับเป็นที่ 7 ในเรื่องของแหล่งชุมชนที่มีความรุ่งเรืองเป็นเวลา 2 ปีโดย ICF (Intelligent Community Forum) Waterloo ยังได้ถูกจดจำในเรื่องของการเป็นผู้นำทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อีกด้วย และยังเป็นศูนย์กลางขององค์กรที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงมากมาย (มากถึง 150 บริษัท)

เพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าว WRPS ได้แบ่งแผนกออกเป็น 3 แผนกหลักๆ ซึ่งได้จ้างเจ้าหน้าที่ 430 นาย และ พลเรือน 13 คน ซึ่งแต่ละแผนกจะดูแลในพื้นที่ของตัวเอง นอกจากนี้กลุ่มที่ให้บริการในชุมชนนั้น ยังมีเจ้าหน้าที่อีก 33 นาย และพลเรือนอีก 15 คน และส่วนที่สนับสนุนการให้บริการมีเจ้าหน้าที่ 29 นาย และ พลเรือน 149 คน

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นส่วนของส่วนสนับสนุนการให้บริการจะมีเจ้าหน้าที่ 2 นาย และพลเรือน 17 คน ขณะที่แผนกสืบสวนมีเจ้าหน้าที่ 125 นาย พลเรือน 17 คน ซึ่งสำนักงานใหญ่ได้จ้างเจ้าหน้าที่ 33 นาย พลเรือน 11 คน การเงินและแอดมิน มีพลเรือน 4 คน และ ซัพไพล์เออร์ จัดซื้อ และส่วนบริการอื่นๆมีพลเรือน 11 คน

ในปี 2005 งบในการจัดการของ WRPS มีจำนวน 87,435,381 ดอลล่าร์ ซึ่งแบ่งเป็นเงินเดือนและสวัสดิการ 74,506,287 ดอลล่าร์, การเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวก 5,764,334, วัสดุอุปกรณ์ ชุดพนักงาน Training course 2,683,445 ดอลล่าร์, การบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า 2,218,159 ดอลล่าร์, ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1,317,812 ดอลล่าร์ และ เครื่องมือต่างๆ 945,334 ดอลล่าร์

ในปี 2005 WRPS ได้รับรางวัลของสมาคมตำรวจ ซึ่งได้รับการยอมรับในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานของ Waterloo Working Group, กลุ่มของตำรวจ, ที่อยู่อาศัย, เจ้าของกิจการ, การเลือกตั้ง, การบริการด้านสังคม และหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาในระยะยาวด้านความปลอดภัยและความเป็นอยู่


หัวหน้าตำรวจ แลรี่ย์ แกรวิล

WATERLOO_02.jpg

หัวหน้าแกรวิลได้เข้ามาใน WRPS ตั้งแต่ปี 1973 เขาได้เริ่มทำงานในห้องเก็บอาวุธ จากนั้นได้ถูกย้ายไปเป็นตำรวจจราจร และได้ย้ายไปเป็นตำรวจที่ Ontario 2 ปี ตั้งแต่ปี 1977-1979 และได้รับมอบหมายงานหลายอย่างรวมถึงโปรเจค PRIDE (เป็นระบบเก็บข้อมูลซึ่งทำงานร่วมกับ WRPS) และยังเป็นเจ้าหน้าที่บริหารกองตำรวจที่ Waterloo

1 ตุลาคม 1992 แกรวิลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าของ WRPS และได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าตำรวจที่ Ontario ตั้งแต่ปี 1997-1998 และได้รับตำแหน่งในการเป็นผู้นำหลักในตำแหน่งประธานของหัวหน้าตำรวจที่ แคนนาดาในปี 1999-2001 และเขาได้เป็นสมาชิกของสมาคมสหประชาชาติซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิถึง 400 คน ซึ่งอยู่ในส่วนของสำนักงานสืบสวนกลางของ USA

หัวหน้า แกรวิล ได้มีประสบการณ์มากมายในด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งในปี 1981 เขาได้เข้าไปดูแลระบบ Network ของการให้บริการของตำรวจตามภมิภาคต่างๆ ในขณะนั้น ตำรวจที่ Ontario ได้มีระบบเครือข่ายแล้วแต่ไม่สามารถใช้งานข้ามเขตองค์การได้


ประวัติของ โปรเจค CIMS

Common Information Management Systems (CIMS) หรือ ระบบการจัดการข้อมูล ถูกตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1997 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมข้อมูลในการใช้ทำงานของหน่วยงานตำรวจ Ontario ที่ใช้ชื่อว่า PRIDE ซึ่งประกอบไปด้วย ศูนย์บริการของตำรวจภูมิภาคที่ Durham ,Peel ,Halton, Hamilton, York และ Niagara โดยกลุ่ม PRIDE นี้ ได้ทำการ อัพเกรดระบบคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า Computer Aided Dispatch System (CAD) หรือ ระบบรับแจ้งเหตุและสั่งการโดยคอมพิวเตอร์ในปี 1989 และ ระบบ Record Management System (RMS) หรือ ระบบการจัดการการจัดเก็บรักษาข้อมูล ในปี 1994

WATERLOO_03.jpg

CIMS เป็น Software ที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน โดยประกอบด้วย 5 Modules ด้วยกัน คือ CAD, RMS, Mapping, Mobile Network Station Environment, และ CPIC module สำหรับ CAD ถูกนำมาใช้ในการโทรแจ้งเหตุ และ การมอบหมายงานต่างๆให้เจ้าหน้าที่ ในขณะที่ Record Management System (RMS) เป็นระบบหลักสำหรับการเก็บรักษาข้อมูลอาชญากรรมต่างๆ ส่วน Mapping นั้น เป็นระบบที่ช่วยในการค้นหาแผนที่เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ในการหาที่อยู่ได้อย่างรวดเร็ว และสำหรับ Mobile Work Station Environment จะเกี่ยวข้องกับระบบในการนำไปใช้ในขณะลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ สุดท้ายคือ CPIC module ซึ่งมีหน้าที่รวบรวมข้อมูในระบบให้เป็นกลุ่มก้อน เพื่อส่งต่อข้อมูลไปยัง Canadian Police Information Center ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดการด้านระบบข้อมูล เพื่อส่งต่อหรือถ่ายทอดข้อมูลทางอาชญากรรมเหล่านี้ให้กับหน่วยงานระดับชาติต่อไป ข้อมูลที่ถูกกรองจนได้มาตรฐานแล้วจะถูกแบ่งปันไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยผ่านทาง CPIC ตามปกติ ด้วยความซับซ้อนของโครงการ CIMS นี้ เป็นเหตุให้เกิดความท้าทายในการพัฒนา Software ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารโครงการนี้

สิ่งที่เพิ่มความซับซ้อนให้กับ Project นี้ขึ้นไปอีกคือ ความแตกต่างของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเชิงของความต้องการข้อมูล และความสามารถเชิงเทคนิค เช่น Hamilton Police Service มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีในการทำงานด้านข้อมูลเพียง 2-3 เครื่อง แต่มีความต้องการเป็นอย่างสูงที่จะหา Computer และระบบข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยง Functional Breakdown หรือ อีกหนึ่งตัวอย่าง ได้แก่ WRPS มีบุคคลากรที่เชี่ยวชาญและเชื่อถือได้ในเรื่องระบบข้อมูล แต่ก็ยังมีความต้องการที่จะอัพเดทระบบข้อมูลและ Function ต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

เมื่อตอนเริ่มต้นในช่วงการ นำเสนอโครงการ CIMS นั้นได้ใช้เวลาถึง 2 ปี สำหรับทีมที่ทำโครงการนี้ในการพํฒนา เนื่องจากไม่มี Vendor เจ้าไหน ที่จะตอบรับตามข้อเสนอโครงการได้เลย จึงส่งผลให้โครงการนี้ต้องใช้เวลาอีก 1 ปีในการแก้ไขข้อเสนอโครงการใหม่ และในที่สุดก็ได้ Vendor 1 เจ้า ที่ตอบรับข้อเสนอโครงการกลับมา นั่นคือ Vendor ที่ชื่อว่า ITG จากนั้น CIMS ได้เซ็นต์สัญญากับ ITG ในเดือน ส.ค 1999 เพื่อเริ่มทำการติดตั้ง ระบบ CAD และ RMS แต่ความสัมพันธ์ระหว่าง ITG กับ ผู้ร่วมโครงการ CIMS เป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่น ในบางครั้ง เนื่องจาก การเข้าใจผิดในสัญญา ความต้องการสูงด้าน Function ถึงแม้ว่า Software Function และการรวมข้อมูลจะสำเร็จ แต่เพราะความยุ่งยากของการขึ้นระบบ ประกอบกับ ปัญหาด้าน Software function ที่ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปนั้น ส่งผลให้ ITG ไม่ได้รับความไว้วางใจจากทาง CIMS Project เท่าที่ควร


การเปลี่ยนแปลงขอบข่ายของโครงการ

ตั้งแต่ปี 1999 ที่สัญญา CIMS ฉบับแรกถูกเซนต์ไปนั้น ได้มีคำสั่งเพิ่มขึ้นอีก โดยให้เพิ่มเติม Function ในส่วนของ RMS system และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ อยู่นอกเหนือขอบข่ายที่ได้ตกลงกับ ITG ตั้งแต่ต้น

เพื่อที่จะรักษาความสามารถในการให้ข้อมูลของ Canadian Police Information Center (CPIC) จึงมีคำสั่งจากทางภาครัฐให้แก้ไขและพัฒนา RMS System รวมไปถึงการแทนที่ของ Software ในการเชื่อมต่อข้อมูลปัจจุบัน ที่ใช้สำหรับรายงาน CPIC สำหรับ Software ที่อยู่ในระบบ RMS สำหรับการหาข้อมูลด้านสถิติของ Canada อ้างอิงจากฐานข้อมูลจาก Universal Crime Reporting (UCR) รวมถึงต้องมีการอัพเดทตามแต่ที่รัฐบาลจะกำหนด

รัฐบาลกลางมีแผนที่จะให้เงินสนับสนุน ไปที่แต่ละหน่วยงานของตำรวจเพื่อลดต้นทุนการพัฒนา RMS แต่ยังไงก็ตามโครงการถูกยกเลิกเงินสนับสนุนก่อนที่จะมีหน่วยงานใดได้ใช้งานระบบนี้จริงๆ ดังนั้นต้นทุนในการที่ ไอทีจี ลงทุนพัฒนาตามที่รัฐบาลกลางต้องการก็ต้องประสบปัญหาทางการเงินทั้งระบบของ Waterloo และระบบอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันต้นทุนนั้นสูงกว่า 8.5 ล้านเหรียญ

WATERLOO_04.jpg

นอกจากนี้ การเปลี่ยนความต้องการของระบบ CPIC ก็มีผลต่อระบบ CAD ของไอทีจี โดยตัวอินเทอร์เฟสของไอทีจีที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับระบบ CAD ที่มีการพัฒนาปรับปรุงใหม่ก็จะต้องสิ้นเปลืองทั้งเงินและแรงงานคนเป็นจำนวนมาก และทางหน่วยงานตำรวจเองก็คาดว่า ไอทีจีจะไม่สามารถส่งมอบระบบ CAD ได้ทันตามรัฐบาลกลางกำหนดไว้ โดยหัวหน้า Gravill มีความเห็นว่า “ในตอนนี้หน่วยงานเชื่อว่าไอทีจีจะไม่สามารถส่งมอบระบบได้ทันตามที่กำหนดไว้และคิดว่าไอทีจีจะไม่สามารถปรับปรุงพัฒนาระบบได้ตามความต้องการจริงของหน่วยงาน ซึ่งระบบนั้นมีความซับซ้อนเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการทำงานของตำรวจเป็นอย่างมาก โดยที่ไอทีจีนั้นต้องรวมระบบการทำงานมากมายเหล่านั้นเข้าไว้ด้วยกันในระบบนี้ นอกจากนี้ ยังต้องเป็นระบบที่หน่วยงานตำรวจหน่วยงานอื่นสามารถใช้งานร่วมกันได้ด้วย ดังนั้น หัวหน้า Gravill จึงไม่เชื่อว่าไอทีจีจะสามารถส่งมอบส่วนสำคัญๆ ของระบบนี้ทันตามที่กำหนดและได้เสนอกับเจ้าหน้าที่ใน Waterloo ให้เข้าใจว่า ควรจะเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานให้เข้ากับซอฟต์แวร์สำเร็จรูปมากกว่าที่จะมาเสียเวลากับการพัฒนาระบบให้เข้ากับการทำงานและมีความสำคัญมากขนาดไหนที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงระบบให้เข้ากับการทำงานของหน่วยงาน ซึ่งคำตอบที่ได้รับก็คือ ไม่ เพราะว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำเช่นนั้นเนื่องจากหน่วยงานตำรวจใน Waterloo ก็ไม่ได้แตกต่างกับการทำงานของหน่วยงานตำรวจอื่นๆ ในแคนนาดา แล้วทำไมหน่วยงานอื่นๆ สามารถใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปได้ ดังนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องพัฒนาระบบให้เข้ากับการทำงานแต่ต้องเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานให้เข้ากับซอฟต์แวร์มากว่า แต่นั่นกลับกลายเป็นปัญหาสำคัญของโครงการ CIMS นอกจากนี้ หัวหน้าระดับกลางในหน่วยงานมีความเห็นที่แตกต่างจากหัวหน้า Gravill โดยมองว่าให้ไอทีจีพัฒนาระบบให้เข้ากับการทำงานของหน่วยงานดีกว่า จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน ทำให้หัวหน้า Gravill คิดว่าไม่เป็นผลดีกับหน่วยงานเลยในระยะยาวและไม่คุ้มค่าที่จะต้องพัฒนาทั้งระบบให้เข้ากับหน่วยงาน จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาในโครงการ CIMS ตั้งแต่เริ่มโครงการ

ในตอนนี้ถ้าต้องการให้หน่วยงานมีระบบทันตามที่กำหนดของรัฐบาล ควรใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่พัฒนาเพื่อใช้สำหรับหน่วยงานตำรวจทั่วไปมากกว่าจะเสียเวลากับการพัฒนาระบบ ซึ่งต้องยอมรับว่าไอทีจีเป็นบริษัทที่ดี แต่การปรับปรุงซอฟต์แวร์นั้นควรทำเฉพาะในส่วนที่จำเป็นเท่านั้น ดังนั้น ควรจะพิจารณาและวิเคราะห์เพื่อค้นหาซอฟต์แวร์ในตลาดทั่วไปที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน แต่การจะพิจารณาเปลี่ยนจากการใช้บริการไอทีจีเป็นการหาซอฟต์แวร์สำเร็จรูป หน่วยงานต้องตัดสินใจว่าจะยอมขาดทุนและเริ่มต้นใหม่หรือไม่ ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่บางคนในหน่วยงานไม่เห็นด้วยที่จะต้องยอมขาดทุน ดังนั้น ควรจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการใดถึงจะดีที่สุดหรือมีวิธีใดที่ดีกว่านี้หรือไม่

ด้วย สินค้าใหม่ที่หลากหลายในตลาด ทำให้เรามีโอกาสมากขึ้นในการเลือก และเรายังสามารถปรับหรือเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เข้ากับชุด software ได้หากว่ามันถูกเขียนมาแล้วสำหรับธุรกิจเรา และอีกอย่างคือ เราไม่ได้มีความแตกต่างจากตำรวจที่อื่น ดังนั้นสิ่งที่ software นี้ หรือฟังค์ชั่นที่ดีที่ถูกเขียนขึ้นมา ถือว่าตรงตามความต้องการและการใช้งานของลักษณะธุรกิจ และคิดว่าเราได้พบทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งแล้วตอนนี้

ผ่าน มานานพอสมควรแล้วที่เราระลึกได้ว่าความสำคัญของการนำsoftware มาใช้ได้ช่วยในการเข้าถึงข้อมูล ตลอดจนการแบ่งปันข้อมูลมากเพียงใด ไม่ว่าจะภายในองค์กรหรือระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกัน ตอนนี้การรวบรวมข้อมูลและการแบ่งปันข้อมูลนั้นเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับว่าได้ ถูกพัฒนาโดยผู้ผลิตsoftware ที่หลากหลาย ซึ่งจากการนำไปใช้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ software เหล่านี้สามารถใช้งานได้จริง เรายังคงต้องทำการสืบสวนต่อไป แต่ด้วยข้อมูลต่างๆที่เราเห็น ในวันนี้และจากสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างพวกเราได้ใช้งานอยู่ ทำให้มีความมั่นใจว่าผู้ผลิต software หรือตัว software เอง จะสามารถหา solution ที่เหมาะสมกับการใช้ข้อมูลในการทำงานปัจจุบัน ได้ทันตามกำหนด project นี้จะเป็นการนำมาใช้ในระยะยาว เราจึงต้องการpartnerที่ค่อนข้างมีความยืดหยุ่นพอที่จะเปลี่ยนตามที่เราต้อง การ และในขณะเดียวกันก็ต้องมีความรู้เพื่อที่จะแนะนำเราด้วย นั่นคือสิ่งสำคัญในการเลือกพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสม ที่จะทำให้การพัฒนาระบบของตำรวจเติบโตขึ้นในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพราะหากเรามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับผู้ผลิตsoftware จะส่งผลให้ต้องเสียแรงในการทำงานในองค์กรเป็นอย่างมาก เพียงเพื่อจะบริหารจัดการตัวผู้ผลิตนั้นๆ แทนที่จะไปมุ่งเน้นการนำระบบไปใช้ให้ได้ตามความต้องการมากที่สุด ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น มันจะไม่มีทางที่แผนการทำงานนี้จะสำเร็จได้ตามเวลาหรือตามเป้าหมายที่กำหนด เราจึงต้องทำการประเมินสถานการณ์ใหม่ เพื่อที่จะสามารถกำหนดสิ่งที่เหมาะสมกับปัจจุบันและในอนาคต


การพิจารณาเลือกผู้ผลิต

ตั้งแต่ เริ่มเซนต์สัญญากับ ITG ผู้ที่เสนอระบบการจัดการบันทึกข้อมูล (RMS) ทั้งสองเจ้าได้ทำการพัฒนาระบบนี้ในประเทศแคนาดา โดยประมาณการว่าค่าใช้จ่ายของการนำระบบนี้ไปใช้ จะน้อยกว่า ITG ถึงครึ่งหนึ่ง

Niche Technology,Inc

WATERLOO_05.jpg

Niche Technology,Inc หรือ Niche คือ บริษัทเอกชนของแคนาดามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ winnipeg, Manitoba และสาขาย่อยอยู่ที่ Calgary, Alberta และ Victoria, British Columbia. Niche ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1992 และเป็นผู้บริหารฝ่ายอาวุโสที่ถือครองความเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ตั้งแต่ปี 1995 Niche มุ่งเป้าไปที่การพัฒนาและการขายโปรแกรมสำเร็จรูปที่ถูกต้องตามกฎหมาย

การ ติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปของ Niche เริ่มต้นเมื่อปี 1995 ระบบของ Niche ได้ถูกใช้ประมาณ 80 แผนกของตำรวจทั่วประเทศแคนาดาและอเมริกา ยิ่งไปกว่านั้น Niche มีการติดตั้งระบบในยุโรป แคริบเบียน แอฟริกา และออสเตรเลีย Niche เสนอ RMS ด้วยส่วนประกอบที่เพิ่มขึ้นมานั้นสามารถครอบคลุมถึงภาพร่างใบหน้าคนร้าย ดิจิตอล และ ฟังค์ชั่นของการคุ้มกันและอารักขา

Niche ได้รับเลือกจาก OPP ให้เป็น RMS Solution สำหรับ Ontario Police Technology Information Cooperative (OPTIC) รวมทั้งได้รับความไว้วางใจจาก Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ด้วย โดยมีจำนวนผู้ใช้งาน RMS มากถึง 30,000 คนในประเทศแคนาดา และอีก 22,000 คนทั่วโลก

WATERLOO_05.jpg

จุดแข็ง (Strengths)

 • เป็นฐานข้อมูลที่ผ่านการทดสอบในประเทศแคนาดา
 • สามารถใช้งานกับโปรแกรม Window โดยใน 1 Report สามารถเลือกให้มีไฟล์แนบได้หลากหลายประเภท เช่น Wave (เสียง), jpeg (รูปภาพ) หรือ ไฟล์ Microsoft Word
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับ CPIC หรือ การเปลี่ยนอินเตอร์เฟซในอนาคต อันเนื่องมาจากความต้องการระดับท้องถิ่น, ภูมิภาค หรือระดับสหภาพ
 • ความสะดวกในการอินเตอร์เฟซข้อมูลให้ออกมาในรูปของรายงาน
 • สามารถแบ่งปันข้อมูลร่วมกับหน่วยงานตำรวจได้เป็นจำนวนมาก รวมถึง OPP และ RCMP
 • ผู้ใช้งานสามารถนำมาปรับใช้ร่วมกับแอพพลิแคชั่นใหม่ๆ ได้โดยง่าย เนื่องจากมีฟังก์ชั่นที่ใกล้เคียงกับโปรแกรม Window ที่ใช้งานใน WRPS
 • ใช้งานแบบผสมผสานร่วมกับระบบภาพร่างใบหน้าของคนร้าย ของ Niche ที่มีอยู่เดิมได้
 • ความสะดวกในการติดตั้งและการฝึกใช้ เนื่องจากรูปแบบระบบภาพร่างใบหน้าของคนร้าย ของ Niche เป็นแบบเดียวกันกับแอพพลิเคชั่น RMS
 • ความสามารถในการจัดเรียงข้อมูลที่ดี

จุดอ่อน (Weaknesses)

 • Niche เป็นบริษัทขนาดเล็ก ที่ปัจจุบันมีการติดตั้งระบบขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก อาจทำให้บุคลากรมีภาระหน้าที่ที่มากเกินไป ซึ่งปัญหานี้ควรแก้ด้วยการจัดสรรพนักงานสำหรับโครงการ WRPS โดยเฉพาะ
 • ส่วนการรายงานข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ แต่ยังไม่ถูกใช้อย่างเป็นทางการ เป็นเพียงโครงการนำร่องเท่านั้น

Versaterm

WATERLOO_07.jpg

Versaterm เป็นบริษัทจำกัด ที่มีฐานอยู่ในเมือง Ottawa, Ontario และเป็นเจ้าของบริษัทย่อยในสหรัฐอเมริกา ที่มีฐานอยู่ใน Scottsdale ประเทศออสเตรเลีย และArizona สหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯ ได้เริ่มทำการตลาดซอฟต์แวร์ Police-Oriented CAD และ RMS ตั้งแต่ปีค.ศ. 1991 และมีชื่อเสียงโด่งดังในวงอุตสาหกรรมเดียวกัน

ในเมือง Ontario บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการจัดจำหน่ายและสนับสนุน CAD และ RMS สู่หน่วยงานตำรวจ
ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ, เมือง Ottawa และ Windsor ประเทศแคนาดา และทำให้หน่วยงาน CIO ของประเทศแคนาดาได้รับรางวัล London Police Service Technology Excellence ITX Award 2000 จากการตรวจสอบ

สี่องค์ประกอบหลักของเทคโนโลยี ซึ่งสององค์ประกอบหลักนั้น คือ ซอฟต์แวร์ CAD และ RMS ของ Versaterm ที่อินเตอร์เฟซ CPIC ได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และที่มีผู้ใช้งานมากถึง 8,600คน ในประเทศแคนาดา

Versaterm แนะนำให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ CAD และ RMS แบบบูรณาการ เนื่องจากบริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างมากกับฟังก์ชั่นที่ CAD และ RMS ทำงานร่วมกัน เพราะสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี เชื่อถือได้ อีกทั้งยังง่ายต่อการพัฒนาวิธีแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะงานที่มีระยะเวลาค่อนข้างจำกัด และในประเทศแคนาดา Versaterm ไม่มีการติดตั้งที่แยก CAD และ RMS ออกจากกัน

WATERLOO_08.jpg

จุดแข็ง (Strengths)

 • มีกลุ่มของลูกค้าแข็งแกร่ง
 • เฉพาะชาวแคนาดาเท่านั้นที่จะเชื่อมต่อ ITG ได้เป็นอย่างดี โดยถ้ามีการติดตั้งให้เป็นสินค้าที่ครบทั้งระบบ (Integrated products) ก็จะทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่าง CAD และ RMS ทำได้อย่างไร้รอยต่อ เนื่องจากมีการเชื่อมต่อกันแบบสองทิศทาง นั่นหมายความว่าทั้ง CAD และ RMS จะสามารถตอบสนองภายใต้สภาพแวดล้อมของ CAD ได้
 • เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • มีชื่อเสียงด้าน Customer services ดี
 • การเพิ่มขึ้นของสินค้ามีความยืดหยุ่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งาน โดยเมื่อกลุ่มผู้ใช้งานได้มีส่วนร่วมก็ทำให้เริ่มและสามารถใช้งานได้อย่างดี ช่วยเพิ่มความสามารถที่จะมีสินค้าที่ปรับแต่งได้มากขึ้น
 • เว็บพื้นฐานที่ให้บริการภายในในการตอบข้อสงสัยให้กับลูกค้า Versaterm

จุดอ่อน (Weaknesses)

 • ไม่มีการเชื่อมต่อกับ หน่วยงานเคลื่อนที่ของ WRPS และ ยังต้องซื้อส่วนขยาย Versaterm mobile มาเพิ่มอีกซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมา และ WRPS ได้ลงทุนไปแล้วถึง 830,600 USD สำหรับ Aveltech mobi CAD software โดยตั้งแต่ Versaterm แนะนำให้ทำการรวมการติดตั้ง ซึ่งปัจจัยนี้จำเป็นต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนตอนที่จะเลือก RMS solution
 • ไม่มีการใช้ Window ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการทำงานได้หลายๆอย่างลดลง ตัวอย่างเช่น ไม่สามารถเปิดคดีหลายๆคดีบนหน้าจอเดียวกันได้
 • การใช้แผนที่จะต้องแปลงให้เป็นมารตฐาน ESRI เสียก่อนซึ่งรวมถึง คุณภาพของแผนที่ที่แย่ลงเมื่อเทียบกับระบบปัจจุบัน
 • มี หน่วยงานที่สามารถติดตั้งระบบนี้ได้เพียงที่เดียวเท่านั้นในแคนาดา ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการแยกข้อมูล ดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับบริษัท E-comm ใน British Columbia
 • สามารถแนบไฟล์ที่มีนามสกุล pdf และ tiff สำหรับ report เท่านั้นซึ่งจะลดประสิทธิภาพในการทำงานเมื่อเทียบเทียบกับบริษัท Niche
 • ไม่มีระบบการร่างภาพหน้าคนร้าย โดยจำเป็นต้องไปรวมกับ Niche ซึ่งทำให้ต้องเพิ่มการทรัพยาการในด้านโครสร้างพื้นฐาน การทำงานซ้ำซ้อน ทำให้เกิดโอกาสผิดพลาดในการทำงาน

ในการพิจารณาผู้ผลิตทั้ง 2 บริษัทนั้น สามารถดูข้อมูลการเปรียบเทียบได้จากเอกสารแนบ Exhibit 3


ข้อสรุป

ถึงเวลาแล้วที่จะต้องประเมินโครงการ CIMS จากปัญหาปัจจุบันของผู้ผลิตอย่าง ITG และการขาดการพัฒนาระบบที่ทันสมัย โดย 2 สิ่งหลักของ โครงการ CIMS คือ CAD และ RMS solution จำเป็นที่จะต้องถูกเลือกเพื่อติดตั้งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อ ให้ทันกับระยะเวลาที่กำหนดโดยภาครัฐ หน่วยงานอื่นๆที่ทำโปรเจค CIMS ก็เจอความท้าทายแบบเดียวกันเกี่ยวกับมาตรฐานใหม่ และยังต้องหา CAD และ RMS solution จากตัวเลือกของผู้ผลิตที่จะสามารถติดตั้งทั้งสองระบบนี้ให้กับหน่วยงานของตำรวจแคนาดาได้นั้น ก็มีอยู่อย่างจำกัด

ผู้ผลิตเจ้าไหนที่จะเป็นผู้ผลิตดีที่สุดสำหรับหน่วยภูมิภาคของตำรวจ Waterloo และ จะทำอย่างไรเพื่อ ให้โครงการนี้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

การที่เลือกผู้ผลิตและระบบเดียวกันกับหน่วยงานอื่นที่จะต้องใช้ระบบนี้จะทำให้เป็นผลดีหรือเพิ่มความยุ่งยากให้กับหน่วยภูมิภาคของตำรวจ Waterloo

คำถามเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ หัวหน้า Gravill ที่จะต้องพิจารณาก่อนที่จะเสนอแผนการใช้ระบบนี้กับที่ประชุม


จัดทำโดย
จัดทำโดย
1. นางสาวชญานิศ ทองอั๋น รหัส 5520221005
2. นางสาวโศรัญญา ลิมอักษร รหัส 5520221011
3. นางสาวสุวิมล ตั้งจิตพรหม รหัส 5520221023
4. นางสาวทิพย์รัตน์ นาคปฐม รหัส 5520221024
5. นางสาวสุกัญญา ศรีมงคลงาม รหัส 5520221031
6. นายกฤษฎา ตันติ์เปล่ง รหัส 5520221034

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License