WiMax

WiMAX หรือ Worldwide Microwave Interoperability Forum เป็นหน่วยงานทางภาคอุตสาหกรรมที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสาร ผู้ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนประกอบ ต่างๆ และบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือในการสนับสนุนและรับรองความเทียบเท่ากันของอุปกรณ์(Compatibility) และ การใช้งานร่วมกันได้ (Interoperability) ระหว่างอุปกรณ์ Broadband Wireless Access ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน IEEE 802.16 และมาตรฐาน ETSI HIPERMAN

มาตรฐาน IEEE 802.16 เป็นเทคโนโลยีของ Wireless Metropolitan Area Network (MAN) ที่จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง ซึ่งสามารถนำมาใช้แทนการใช้สายเคเบิลที่ให้บริการ DSL และ T1/E1 ที่ใช้อยู่ในส่วนของ Last Mile Broadband Access มาตรฐานนี้ยังสามารถนำมาใช้เป็นเทคโนโลยีเสริมสำหรับเชื่อมต่อจุด Hot Spots ของ Wireless LAN 802.11 ไปยังอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย

WiMAX ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2001 ก่อนหน้าที่จะมีการประกาศรับรองข้อกำหนดมาตรฐาน IEEE 802.16 10-66 GHz ออกมาในเดือนธันวาคม 2001 สมาชิกของ WiMAX มีทั้งผู้ให้บริการเครือข่าย (Operators), ผู้ผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบต่างๆ (ตารางที่ 1)

flickr:9283538221

WiMAX จะช่วยเร่งรัดและเพิ่มความสำเร็จของ การทดสอบความสามารถของการใช้งานร่วมกันได้ (Interoperability) ของอุปกรณ์ในอนาคต โดยการจัดหา Tools เพื่อใช้ในการทดสอบ Conformance โดย Tools นี้สามารถถูกนำมาใช้ระหว่างกระบวนการพัฒนาระบบของ ผู้ผลิตอุปกรณ์ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาตามมาตรฐานนั้นสามารถใช้งานร่วมกันได้

wimax-thailand-000.gif

การกำหนดมาตรฐานเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการนำมาใช้งานอย่างกว้างขวางได้ WiMAX จึงพยายามกระตุ้นอุตสาหกรรม Wireless MAN ด้วยการจัดให้มีการทดสอบการใช้งานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ ถ้าการทดสอบประสบผลสำเร็จ ก็จะให้การรับรองระบบของผู้ผลิตนั้นด้วย “WiMAX CertifiedTM” ในลักษณะเดียวกับที่ Wi-Fi Alliance ให้การรับรองระบบ Wireless LAN 802.11b ด้วย “Wi-Fi Certified”

flickr:9283538089

ที่มา
http://www.engineeringtoday.net/magazine/articledetail.asp?arid=1394&pid=135
http://th.wikipedia.org/wiki/วายแมกซ์

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License